Praktické rady

Jak pokácet strom v památkové zóně

Před chatou nám rostla douglaska, ale před lety ji vichřice zlomila vejpůl, takže jsme se rozhodli ji pokácet. Sami jsme si na to netroufli, protože ve výšce 130 cm od země byl obvod kmene téměř 160 cm. Sousedé nás ubezpečovali, že je to jednoduché - stačí to oznámit obecnímu úřadu a ten dá bez problému svolení.

Ale to bychom nesměli být v památkové zóně. Žádost jsme poslali podle zákona obecnímu úřadu včetně zákresu, informací o pozemku a fotografie. Během měsíce nám obecní úřad sdělil, že se k tomu musí vyjádřit odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy na Městském úřadu v Rychnově nad Kněžnou (dále již památkový odbor), takže naši žádost přeposlal tam. Asi po 14 dnech se telefonicky ozvala pracovnice tohoto odboru, že ji forma naší žádosti nestačí, že musíme napsat novou žádost, a to o vydání závazného stanoviska. To jsme udělali.

Dne 30. prosince nám z městského úřadu přišlo Oznámení o zahájení řízení ve věci pokácení stromu. Od podání žádosti na obecní úřad už uběhlo téměř 2,5 měsíce. V Oznámení nám památkový odbor sdělil, že požádal Národní památkový ústav v Josefově o písemné vyjádření s lhůtou do jednoho měsíce.

Dne 24. ledna přišlo z památkového odboru Městského úřadu v Rychnově nad Kněžnou Závazné stanovisko, v němž nám úřad sdělil, že naši žádost projednal a vydal závazné stanovisko, že pokácení zlomené douglasky je přípustné. To vše na 4 stranách. Ve stanovisku Národního památkového úřadu, odborném územním pracovišti v Josefově, bylo uvedeno, že jeho pracovníci provedli šetření v terénu a hlavním důvodem, proč o kácení rozhodli kladně, bylo to, že douglaska je cizokrajná dřevina a její vysazení v daném prostředí památkové zóny s ohledem na celkové urbanistické rozložení objektů, jejich vazbu na přilehlou krajinu, komunikace, vodní toky, a stopy jejího hospodářského využití v přilehlé krajině, je zcela nevhodné.

Sice již uběhly tři měsíce od podání žádosti na obecní úřad, ale říkali jsme si, že stále je dost času, protože kácet stromy je možné až do konce března. Začali jsme shánět odborníka, který by si se stromem poradil. K mému překvapení mi zavolala pracovnice obecního úřadu, zda si souhlas s kácením vyzvedneme osobně, nebo je nutné nám ho zaslat poštou. Namítl jsem, že souhlas s kácením už přece máme od památkového odboru v Rychnově. Rychle nás vyvedla z omylu. Kácet můžeme, ale až dostaneme Rozhodnutí o povolení kácení, a to vydává obecní úřad. Závěrečný dokument ke kácení jsme tedy obdrželi 17. února, tedy téměř přesně za čtyři měsíce. Ale to ještě musíme přičíst 15 dnů na nabytí právním moci, takže sečteno: od podání žádosti trvalo 4, 5 měsíce, než jsme mohli legálně pokácet zlámaný strom.

Ale pořád to nebylo nijak zlé, vždyť na pokácení stromu do zákonné lhůty nám zbývalo 28 dní. Kvůli počasí jsme to nakonec stihli až 4 dny před koncem března. (lek)


Jak na kácení stromů u chalup a chat

Potřebujete-li z různých důvodů pokácet vzrostlý strom u chalupy či chaty, postupujete podle vyhlášky č. 222/2014 Sb a zákona 114/1992 Sb. Na některé dřeviny potřebujete povolení, na jiné ne.

1. Bez povolení můžete kácet ovocnou dřevinu, která roste v zastavěném území na pozemku, jenž je evidován jako zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo jako ostatní plocha se způsobem využití pozemku jako zeleň. Jde o tyto ovocné dřeviny: angrešt, rybíz, broskvoň, hrušeň, jabloň, arónie, jeřáb obecný moravský, kdouloň, líska obecná, mandloň obecná, meruňka, morušovník, ořešák vlašský, maliník, ostružiník, slivoň, třešeň.

2. Bez povolení můžete kácet neovocný strom rostoucí mimo les, který není součástí stromořadí či významného krajinného prvku (například rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy, mokřady, stepní trávníky, remízy, meze), a kmen má ve výšce 130 centimetrů menší obvod než je 80 centimetrů.

3. Bez povolení můžete kácet jakoukoli dřevinu, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví, anebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Po skácení dřeviny je povinností vlastníka oznámit tuto událost do 15 dní obecnímu úřadu.

4. Povolení pro kácení dřevin potřebujete, když chcete pokácet strom rostoucí mimo les, který má ve výšce 130 centimetrů obvod přesahující 80 centimetrů. V takovém případě podáte žádost na místní obecní úřad, kde uvedete:

  • jméno žadatele (vlastníka), adresu a kontakt;
  • katastrální území a číslo parcely, kde dřevina roste, dále druh dřeviny a obvod kmene ve výšce 130 centimetrů nad zemí;
  • důvody pokácení.

5. Povolení potřebujete při kácení zapojených porostů na ploše větší než 40 metrů čtverečných. V takovém případě podáte žádost na místní obecní úřad, kde uvedete:

  • jméno žadatele (vlastníka), adresu a kontakt;
  • katastrální území a číslo parcely, kde dřeviny rostou, plocha; porostu, zastoupení dřevin;
  • důvody pokácení.

Kácení stromů se zpravidla provádí v období vegetačního klidu, tj. od 1. října do 31. března.