O osadě Kačerov

Kačerov (historie, příroda, památky, zajímavosti) 

Kačerov jako historická sklářská osada má zajímavou historii, své památky a milovníci přírody ocení unikátní rašeliniště s chráněnými rostlinami. K zajímavostem patří magnetický kopec.

Autor: iv
Autor: iv

Historie 

Kačerov v podhůří Orlických hor vznikl přibližně na konci 15. století jako sklářská osada. Rozhodující bylo, že v okolí byl dostatek lesů pro dřevo do sklářských pecí. První písemná zmínka se objevila až v urbáři rychnovského panství v roce 1562 a zmiňuje právě sklářskou výrobu. Sklářství v obci zaniklo začátkem 17. století, když se výrazně zmenšila plocha lesů a dřevo do pecí bylo nutné dovážet z velké dálky. Na pokácené ploše začali hospodařit zemědělci, kteří původně lesní půdu v průběhu let zúrodnili. 

Nejprve Češi, pak Němci

Obyvatelstvo bylo převážně české až do poloviny 17. století. V druhé polovině 17. století ubývalo českých usedlíků, do regionu přicházely německé rodiny. Na začátku 18. století už byl Kačerov převážně německý. Jeho německý název byl Katscher.

První dřevěný kostelík stál údajně v polovině 15. století v údolí naproti bývalému mlýnu, dnes je tam kamenný kříž. Na místě dnešního kostela sv. Kateřiny byl postaven církevní stánek v roce 1684. Škola fungovala v obci už před rokem 1691, ale vyučovalo se po chalupách. Samostatný objekt školy byl postaven 1822, v roce 1883 byla škola zvýšena o roubené patro. Ve dvoutřídce se některý rok učilo až 96 dětí. 

Hlavním zdrojem obživy bylo zemědělství a těžba dřeva. Lidé se věnovali také tkalcovství, lepení dřevěných krabiček, fungovala tu běžná vesnická řemesla, například kolářství, kovářství, řeznictví. V obci byly tři mlýny, několik hospod, lékař i zubař (více na podstránce Historie osídlení).

Po roce 1945 bylo německé obyvatelstvo ve třech vlnách odsunuto do Německa. Do opuštěných chalup a statků přicházeli Češi z vnitrozemí. Soukromé farmaření však přerušil komunistický převrat a následná kolektivizace. Farmáři statky opouštěli a vraceli se do vnitrozemí za snadnějším živobytím. Hospodaření v horách převzaly státní statky.

Záchrana chalup

Samostatné chalupy zachránili chalupáři z Prahy. Kačerov objevila v roce 1947 tehdejší známá herečka Eva Gerová (Šanovcová) a do malebného údolí zvala své známé. Ti si postupně osiřelé chalupy kupovali. Armáda pak zbylé chátrající budovy srovnala se zemí. Do dneška se v obci zachovalo 28 původních chalup včetně bývalé školy a fary. Po roce 1970 rychnovský úřad povolil v Kačerově výstavbu rekreačních chat.

(Zdroj: Wikipedia)

Autor: pav
Autor: pav

Příroda

Typickým krajinným rysem Kačerova je údolí, kterým protéká Liberský potok. V dolní části osady je údolí sevřeno strmými stráněmi. Svažité pozemky směrem k potoku se dodnes využívají jako louky, výše položené pozemky na rovinatém horizontu slouží jako orná půda. Typickým lesním porostem kromě smrků jsou buky. Kolem potoka jsou olšové porosty, z rostlin jsou tam cenné zejména devětsil bílý a devětsil lékařský. Na jaře kvetou v těsné blízkosti potoka kobercové porosty bledule jarní.

Na severovýchodě od obce, v lese nad silnicí, už v zóně Chráněné krajinné oblasti Orlické hory, se nachází rašeliniště, které bylo v roce 1984 vyhlášeno přírodní rezervací. Rašeliniště přechází v mokřadní louky, kde rostou cenné druhy rostlin, například prstnatec Fuchsův, prvosenka vyšší, violka bahenní či vachta trojlistá.

V severní části obce byly koncem 60. let minulého století vybudovány čtyři rybníky napájené jedním z přítoků řeky Kněžné. Nejníže položený rybník je přírodní památkou díky výskytu vzácného motýla modráska bahenního a modráska očkovaného.

Památky

V osadě Kačerov jsou dvě kulturní památky - pozdně barokní kostel sv. Kateřiny a sousoší Pieta. Barokní kostel byl postaven v letech 1796 až 1798 na místě, kde stála dřevěná renesanční kaple, která v roce 1794 vyhořela. Jednolodní kostel sv. Kateřiny má v západním průčelí věž osazenou jednoduchou cibulovou bání. Opravena byla v roce 2017. U kostela je hřbitov ohraničený kamennou ohradní zdí. Sousoší Piety u silnice severovýchodně od kostela je z roku 1832. Z dalších památek lze uvést pískovcový kříž stojící v údolí na místě původního dřevěného kostela a hřbitova. K zajímavým historickým stavbám patří také kaplička Panny Marie z roku 1858, Památník obětem 1. světové války v podobě hrubě opracované žuly a klenuté kamenné mostky. Vedle kostela stojí bývalá škola z roku 1822. Má zděné přízemí a roubené patro.

(zdroj: Wikipedia a Památkový katalog)

Zajímavosti

Magnetický kopec - Místu, kterým prochází silnice zhruba 800 metrů jihozápadně od křižovatky na Uhřínov a Šajtavu, se říká Magnetický kopec. Je to nejvyšší bod silnice v Kačerově, zhruba 650 metrů nad mořem. Silnice se tam zdá, že vede mírně s kopce, ale vše se kutálí opačně. Skupina záhadologů z Jaroměře místo zkoumala a označila ho za anomálii. Ale ve skutečnosti na místě není nic zvláštního, jde o optický klam. Silnice, která se zdá, že už vede z kopce, pořád mírně stoupá. Okolní terén se však snižuje a pozorovatel má proto pocit, že silnice klesá.