Fórum

Líbí se vám něco v Kačerově, ve Zdobnici nebo naopak máte k něčemu výhrady? Chtěli byste, aby se v Kačerově zlepšily cesty, ukazatele, nebo aby se majitelé lépe starali o les a louky? Myslíte si, že Památková zóna Kačerov má smysl? Máte nějaké doporučení Obci Zdobnice, pod kterou osada Kačerov spadá? Napište nám na mail a podělte se o své připomínky či zážitky.

Polní cesta, či travnatá dálnice?

18. 8. 2022

Příběh začíná již v roce 2010 v prázdninových měsících, kdy byli všichni vlastníci pozemků sezváni na schůzku se všemi úřady pracujícími na digitalizaci pozemků. Přítomni byli kromě tehdejší paní starostky Gruntové i zástupci Lesoprojektu z HK a další. Hranice pozemků byly vyznačeny červenými kotovacími značkami. V rozích pozemků jsme byli postaveni na tyto kóty s dotazem, zda souhlasíme s touto výměrou. S naším souhlasem s vyznačením hranic pozemků jsme se rozloučili a dne 27. 3. 2011 jsme vše potvrdili svými podpisy. Od té doby se, v dobré víře, staráme o své vyznačené pozemky. Zde končí první kapitola.

Druhá kapitola začíná v roce 2020 písemnou pozvánkou k účasti na projednání vytyčené hranice pozemků obecní cesty. V mém případě se jedná o pozemek p. č. 3298 - jedná se o pozemek v mém vlastnictví a o vytyčení jsem nežádal. V tento den 2. 6. 2020 se dostavili k jednání i ostatní vlastníci pozemků sousedících s touto obecní cestou (někdo absolvoval cestu 200 km, někdo kratší) a na místě jsme se dozvěděli z úst pověřeného přítomného pracovníka geodézie, že připomínky nejsou přípustné! (Podivné chování úředníka). Pozvánka k jednání, ALE sdělit své připomínky nelze!

Následně jsme podali své námitky písemně ke Krajskému pozemkovému úřadu pro Královéhradecký kraj, pobočce v Rychnově nad Kněžnou a Geodezii Východní Čechy spol. s r. o. J. Purkyně 1174 v HK již s datem 4. 6. 2020. Jaký byl náš údiv, když jsme později obdrželi geodetická zaměření a prezenční listinu z tohoto jednání, kde je předtištěný řádek: "Vlastníci a oprávnění z dalších práv mají k vytyčeným bodům tyto připomínky, (následuje rukou připsáno) NEMAJÍ PŘIPOMÍNKY." Dále je obsahem tohoto dokumentu, cituji: "Údaje katastru nemovitostí mohou být zpřesněny podle výsledků vytyčení jen na podkladě geometrického plánu a souhlasného prohlášení o shodě vlastníků o průběhu hranic pozemků (§50 odst. 1, písm. a) katastrálního zákona)."
Z tohoto důvodu jsem dokument nepodepsal.

Třetí kapitola může být nekonečně dlouhá s množstvím popsaného papíru a absolutních fabulací oslovených úředníků na všech úrovních státní správy. Ve zkratce lze říci, že máme úžasnou polní cestu vedenou po spádnici, širokou 9,5 metru jdoucí prostředkem sečené louky. V platném územním plánu je zanesena s ALEJÍ a prostorem pro ODVODŇOVACÍ STAVBU. Krajinný architekt však "nemohl" udělat chybu, neboť se držel striktně norem pro tento typ komunikace. Je vcelku jasné, že nemohl být na místě, neboť by jistě nezakreslil do plánu alej stromů, která se vysazuje pouze ve vrstevnicích s tolerantním úhlem sklonu komunikace. Odvodňovací zařízení uprostřed otevřené, obhospodařované louky?! Cesta je přitom sjízdná pouze za suchého počasí, a v zimě neexistuje. Pouze jeden občan vyjížděl vloni ve vegetačním období cestu rostoucí travou v rozsahu oněch 9,5 metru úředně zaměřené cesty - obrázky v archivu. Pamatujeme roky, kdy byl nedostatek zeleného krmiva pro chovná zvířata - proč tedy válcovat vzrůstající trávu ve zbytečné šíři polní cesty v louce? Stav louky a rozměry cesty nevadí ani úředníkovi z odboru obecné ochrany přírody a krajiny, který na dotaz: " Žádost o posouzení správnosti použití parametrů polní cesty" ve své odpovědi z 8. 3. 2021 sepsané pod - MŽP s č.j. MZP/2021/610/645 se Sp. zn : ZN/MZP/2021/610/127 odpověděl, že se jedná o pozemek p. č. 3382 - který je veden v druhu ostatní komunikace bez způsobu ochrany zemědělský půdní fond. Uvedené p. č. však katastr nemovitostí v obci Kačerov vůbec nezná! Zmíněná polní cesta má p. č. jiné, a to 3288. Poznámka pod čarou: použité parametry nejsou platné pro komunikaci tohoto typu, obhospodařuje-li pozemky do 3 hektarů jako v tomto případě.

Čtvrtá kapitola může být na téma "Úřad pro ochranu osobních údajů". V zaslané dokumentaci po zaměření "polní cesty" jsem obdržel Plnou moc majitelky pozemku "za cestou" od hranice mého pozemku, čili pozemku bez společné hranice. Tento jediný "papír" byl jistě zaměněn úředníkem Krajského pozemkového úřadu v RK za nepřiložený jediný list s plánkem zaměření hranice mého pozemku s polní cestou. Po upozornění tohoto úřadu, že došlo jistě k omylu, jsem obdržel odpověď, že tuto Plnou moc jsem obdržel, abych nemohl v budoucnosti zpochybnit proběhlé jednání. Tutéž opsanou odpověď jsem obdržel následně i ze Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a , Praha 3, ze dne 12. 2. 2021 zní, cituji: Plná moc, kterou jste obdržel v předané dokumentaci vytyčení, dokládá podpis jiné osoby zastupující pozvanou vlastnici paní Páchovou, jak již bylo také dříve popsáno. Vyřizuje Ing. Bc. Jana Bártová, vedoucí kanceláře ústředního ředitele Státního pozemkového úřadu. Konec citátu. Opravdu komická odpověď. Tuto plnou moc jsem obdržel pouze já a nikdo jiný, i když ostatní vlastníci pozemků jsou ve zcela stejném pozemkovém a právním postavení jako já. Nebyl ani přiložen udělený souhlas s předáním plné moci 3. osobě. Závěr odpovědi UOOU zní: "V dané věci se také mohlo jednat o možné pochybení některého zaměstnance Státního pozemkového úřad v Rychnově nad Kněžnou, který předmětnou věc s Vámi vyřizoval, anebo některého zaměstnance Státního pozemkového úřadu v Praze, který se touto věcí zabýval. Řešení předmětného pochybení, pokud tento je zaměstnancem, je v personální pravomoci jeho zaměstnavatele, tj. Státního pozemkového úřadu v Rychnově nad Kněžnou, anebo Státního pozemkového úřadu v Praze, nikoliv Úřadu. Vyřizuje : JUDr. Josef Nejedlý č.j. UOOU-01132/21-2 ze dne 25.3.2021.

Pana JUDr. Novotného jsem požádal, zda by nemohl požádat KPÚ v RK, aby zaslal rovněž předmětnou "plnou moc" ostatním účastníkům daného jednání s tím, že i oni by mohli jednání v budoucnosti zpochybnit. Dodnes nikdo, kromě mne, tuto plnou moc paní P. nedostal. Rovněž jsem vznesl dotaz, jak by se pan JUDr. Novotný zachoval, kdyby jeho "plná moc" s uvedenými osobními údaji byla doručena jiné, třetí, osobě? Odpověď jsem nedostal.

Myslím, že došlo k pochybení s uchováváním a nakládáním s citlivými údaji dle příslušného zákona ze strany SPÚ v RK.

Pátou kapitolou by mohly být úžasné odpovědi ze Státního pozemkového úřadu na všech úrovních, kdy vyšší úředník pouze opakuje (s)myšlenky podřízeného úředníka. Samozřejmě, že nikdo z nás, vlastníků pozemků společné hranice s polní cestou (parametru C), nemá pravdu, protože jsme si nenechali zaměřit své pozemky již v roce 2011. Zkrátka, po 9 letech se všichni dovídáme, že značky, které jsme parafovali v roce 2011, po jejich fyzické prezentaci "komisí" v létě roku 2010, jsou neplatné. Neboť následně byla provedena jakási, cituji "Ing. Drtík 18. 2. 2021, ID DS: z49per3 -Změna parametrů a průběhu cesty p. č. 3288 (LV 10001 - Obec Zdobnice) proti původnímu stavu před pozemkovou úpravou vzešla ze schváleného plánu společných zařízení. Plán společných zařízení, který obsahuje mimo jiné kostru cestní sítě, tvoří projektant ve spolupráci se sborem zástupců. Sbor zástupců volí účastníci pozemkové úpravy na úvodním jednání. Ve sboru jsou zástupci vlastníků a dále i zástupce dané obce a pozemkového úřadu. V okamžiku, kdy je plán společných zařízení hotov, je předložen ke schválení zastupitelstvu obce. Takto schválený plán společných zařízení je závazným podkladem pro zpracování návrhu nového uspořádání pozemků." Konec citace. Osobně jsem se nenechal nikým ve sboru zástupců zastupovat, ani jsem se nedozvěděl, že mě - vlastníka - zastupuje ve sboru zástupců konkrétní osoba, které bych dal plnou moc k zastupování. Tento zpracovaný návrh byl údajně k dispozici na obecním úřadě obce Zdobnice od 5. 4. 2011 a bylo tudíž možno se k věci do 30 dnů vyjádřit. Z porovnání dat, kdy jsme byli fyzicky seznámeni s kótami přímo na místě (léto 2010), k našemu podpisu uběhlo cca 7 měsíců (parafy 27. 3. 2011). Během těchto 7 měsíců se nikdo neobtěžoval nás informovat, že jsou prováděny změny v hranicích našich pozemků na podkladě "změněných parametrů a průběhu cesty p. č. 3288 (LV 10001 - Obec Zdobnice) proti původnímu stavu". Byly-li již v době našich podpisů (27. 3. 2011) na těchto mapách provedeny jakékoliv úpravy hranic pozemků, nebylo v silách a možnostech nás vlastníků, v mapách tyto změny při podpisu odhalit. Vyvstává otázka, zda jsme nebyli úmyslně uvedeni v omyl při výzvě k tomuto podpisu! Vzhledem k tomu, že obec Zdobnice je od Kačerova vzdálená po silnici několik kilometrů (cca 8-10) a je od naší obce tzv. "za kopcem", nemohl nikdo v Kačerově skutečný - následně upravený - stav změněných hranic pozemků znát. Věc jsme od léta 2010 považovali za jednoznačně danou a ukončenou. Elektronická úřední deska obce má archiv až od roku 2013! Dne 27. 5. 2011 pak proběhlo závěrečné jednání. Ani v tento den nám nikdo nic ohledně změny hranic nesdělil. Všechna tato datová sdělení v odpovědi parafovala Ing. Jolana Miškařová, zástupce ředitele a vedoucí oddělení převodu majetku státu KPÚ pro HK. (vyřizuje: Ing. Drtík 18. 2. 2021). Citace: "Protože po zápisu pozemkové úpravy do katastru nemovitostí dne 5. 1. 2012 nedošlo k žádné změně nebo úpravě hranic Vašich pozemků, ani úpravě hranice mezi parcelami č. 3298 a 3888, nemohou o tomto existovat ani listiny, které požadujete po pozemkovém úřadě nebo po Obci Zdobnice. Neexistuje ani žádná plná moc k jednání o změně pozemku ani souhlasné prohlášení ke změně nebo zpřesnění hranice pozemku dle § 50 katastrálního zákona, protože k žádné změně nebo zpřesnění hranice pozemku nedošlo." Tato odpověď je zcela nesmyslná. Žádal jsem příslušné dokumenty z roku 2011 po 27. 3. a dále.

Jen pro přehled opakování dat:
Léto 2010 - osobní ukázka (v přítomnosti komise odpovědné za digitalizaci pozemků) umístěných kótovacích (červených) značkách na místě.
27. 3. 2011 - stvrzující podpisy umístění kót z léta 2010.
5. 4. 2011 - běží 30denní lhůta k připomínkám do 27. 5. 2011.
5. 1. 2012 - zápis do katastru nemovitostí.

Zkrátka, občane, vzali jsme ti cca 3metrový pruh z tvého pozemku, aby byla dodržena norma pro zaměření tohoto typu polní cesty. Že jsi o tom 9 let nic nevěděl, tvoje chyba. Obec ani jiný státní orgán ti žádnou z prováděných změn nemusí dát ani na vědomí.

Z předloženého vyplývá, že byl porušen katastrální zákon §50 odst.1, písmeno a), citace: "Údaje katastru nemovitosti mohou být zpřesněny podle výsledků vytyčení jen na podkladě geometrického plánu a souhlasného prohlášení o shodě vlastníků o průběhu hranic pozemků."

Žádal jsem opakovaně, dle zákona práva na informace č. 106/1999Sb. ve znění pozdějších předpisů, o zaslání mnou podepsaného, souhlasného prohlášení o shodě vlastníků o průběhu hranic pozemků. Odpověď viz výše: "Protože po zápisu pozemkové úpravy do katastru nemovitostí dne 5. 1. 2012 nedošlo k žádné změně nebo úpravě hranic Vašich pozemků, ani úpravě hranice mezi parcelami č. 3298 a 3888, nemohou o tomto existovat ani listiny, které požadujete po pozemkovém úřadě nebo po Obci Zdobnice. Neexistuje ani žádná plná moc k jednání o změně pozemku ani souhlasné prohlášení ke změně nebo zpřesnění hranice pozemku dle § 50 katastrálního zákona, protože k žádné změně nebo zpřesnění hranice pozemku nedošlo.".

Závěr. Máme v Kačerově úžasnou dvou až tříproudou polní cestu. Ani okresní silnice, na kterou se naše polňačka napojuje, nemá tak široký stavební profil. V nově plánovaném napojení dokonce stojí více než 100 let starý strom ze silniční aleje přímo v prostředku odbočky. Při průchodu mezi chatami je okraj polní cesty zaměřen téměř do stěn jedné stavby. V údolní části polní cesty by zemní práce svým objemem odpovídaly "stavbě dálniční přípojky". Ano, toto se rovněž nalézá v památkové zóně Kačerov. Při osobním jednání v létě 2020 s paní Mgr. Alenou Ruferovou nám bylo nesměle sděleno, že by bylo možné věci napravit "malou pozemkovou úpravou", cituji: "..ale, kdo by to dělal, a víte Vy, jaké by to mělo následky do okolních parcel včetně administrace......!
MUDr. Pavel Lipert

Tradiční prázdninové trápení - odpadový neverending story

26. 7. 2022

Začátkem prázdnin chalupy v Kačerově ožily a počet chalupářů se mnohonásobně navýšil. Dorazili i skauti na svůj oblíbený skautský tábor.

Toto navýšení obyvatel se samozřejmě projevilo i na množství odpadu. Hned po prvním týdnu prázdnin je situace u kontejnerů opět neúnosná. Přiložená fota z 11. 7. 2022 o tom dostatečně vypovídají. Úřední deska obce se na tomto místě také "pěkně" vyjímá.

Naše návrhy na řešení tohoto nevábného stavu padají pod stůl a několikaletá komunikace o četnosti vývozu odpadu z Kačerova v tomto prázdninovém období je s obecním úřadem ve Zdobnici zcela zbytečná.

Památková zóna Kačerov na webových stránkách láká k výletu také spoustu návštěvníků z celé republiky. I díky nevábnému vstupu ze silnice do údolí na ni jistě nezapomenou. (pav)

Kontejner na papír má být v Kačerově, ale je v Kunčině Vsi

17. 2 .2022

Na odpověď obce Zdobnice z 8. 1. 2022 jsme reagovali mj. návrhy na úpravu svozů 

Vážený pane starosto,

reagujeme na Vaši odpověď ze dne 4. ledna 2022 a přikládáme další návrhy pro zlepšení životního prostředí v Kačerově.

1. Na náš návrh zvýšit frekvenci svozů v letním období, kdy je kvůli vyšší návštěvnosti rekreačních nemovitostí zvýšené množství odpadu, jste reagoval tím, že budeme platit ještě více.

Domníváme se, že řešení existuje a už jsme ho v připomínkách navrhovali. V mimosezonním období, zhruba od listopadu do března, kdy je návštěvnost rekreačních nemovitostí minimální, by stačilo snížit frekvenci svozů, a takto ušetřené svozy přesunout právě na letní období. Pokud správně počítáme, tak 1 ušetřený svoz za každý měsíc od listopadu do března (5 x) by bohatě stačil na pokrytí letních měsíců. Odpad by se v červenci a srpnu svážel každý týden a stanoviště sběrných nádob by vypadalo mnohem kulturněji než v současnosti. A bylo by to za stejné peníze.

2. Současně jsme žádali přidat nádobu na papír, což je recyklovatelná surovina, aby se zbytečně neplnily kontejnery na směsný odpad. Po prostudování obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 , která se týká systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání odpadu na území obce Zdobnice, jsme však zjistili, že kontejner na papír má na stanovišti v Kačerově už rok být, ale ve skutečnosti tam není. Takže stačí jen splnit to, co zastupitelstvo Zdobnice ve vyhlášce stanovilo.

Citelně také chybí nádoba na kov, protože chalupáři se jen těžko "strefí" do mobilního svozu, který určitě není organizován o víkendech. A z vyhlášky č.1/2020 vyplývá, že pro kov není nikde stabilní stanoviště.

3. Je jasné, že přístřešek na odpadní kontejnery je malý, protože při jeho stavbě se zřejmě neuvažovalo se vzrůstajícími nároky na recyklování. Výstavba nového a vzhledem k existenci památkové zóny i vkusnějšího přístřešku by pro obec neměl být problém. Obecní pozemek je dostatečně velký. Pokud byste uvažovali o větším přístřešku, vstup do vnitřního prostoru by neměl být přímo ze silnice, protože to láká projíždějící osádky vozů, které se tak snadno a zadarmo zbavují svých odpadků. Projektant by také mohl posoudit, zda by nebylo vhodné přístřešek posunout například na druhou stranu parkoviště, aby nebyl tak blízko Piety, která je kulturní památkou.

4. Obec je podle zákona č. 185/2001 Sb. § 17 povinna zajistit místa pro ukládání veškerého komunálního odpadu, ale podle Vaší obecně závazné vyhlášky č. 1/2001 jsou majitelé rekreačních nemovitostí v kategorii objemného odpadu ze záhadného důvodu diskriminováni. Podle čl. 5, odst. 2 této vyhlášky je pro ukládání objemného komunálního odpadu určen Centrální sběrný dvůr v obci Slemeno, ale Zdobnice tuto službu hradí pouze za fyzické osoby přihlášené v obci. Podle zákona č. 185/2001 Sb. se však paušální poplatek za odpad stanovuje za veškerý komunální odpad, který původce na daném území vyprodukuje.

Zmíněné diskriminační opatření může být tak další důvodem, proč nádoby na komunální odpad v Kačerově nestačí, protože se do kontejnerů odkládá i objemný odpad, pro který je ale vyčleněno místo v centrálním sběrném dvoru.

Věříme, že se našimi podněty k problematice odpadů bude zastupitelstvo obce zabývat a že jejich realizace přispěje ke zlepšení životního prostředí v Kačerově.

Spolek Kačerov  

Odpověď obce Zdobnice ze dne 26. 1. 2022

Chalupáři málo sešlapávají plasty

17. 1. 2022

Kvůli zvyšování poplatků za odpad jsme napsali 4. 1. 2022 Obci Zdobnice své připomínky.

Vážený pane starosto,

jako uživatelé rekreačních nemovitostí jsme se seznámili s novou vyhláškou č.2/2021, která stanovuje pro rok 2022 opět vyšší poplatek za odpad než v předcházejícím roce, a to 750 Kč za rekreační nemovitost.

Mrzí nás, že stejně jako předchozí roky nebere tato vyhláška v úvahu, že rekreační nemovitosti jsou využívány jen omezenou část roku, zejména v létě a většinou jen o víkendech. A také, že jejich uživatelé produkují odpad v drtivé většině jen omezenou část roku, zejména v létě a většinou jen o víkendech. Stačí se jen podívat na objem odpadu, který se z Kačerova vyváží v zimě a podle našeho názoru lze frekvenci svozu ať směsného nebo i tříděného odpadu v tomto období výrazně zredukovat.

Zcela jiná situace je v letním období, kdy frekvence svozu zejména směsného odpadu a plastů nestačí, sběrné kontejnery jsou přeplněné a odpad se válí všude kolem. To pověsti malebného údolí vyhlášeného jako památková zóna určitě nesvědčí. Na tyto problémy jsme upozorňovali už několikrát a jako řešení jsme navrhovali frekvenci svozu právě pro letní období upravit. Ale dosud se tak nestalo.

Určitě také stojí za zmínku, že chalupáři byli zvyklí už v minulých desetiletích vhodný odpad maximálně kompostovat a dělají to i dnes. Část odpadu dokonce odváželi a stále odvážejí do míst trvalého bydliště, kde celoročně platí odpad také.

Stále se zvyšující poplatky za odpad z rekreačních nemovitostí mohou mít demotivující účinek a lze očekávat, že rekreanti se budou chtít zbavit odpadu tou nejjednodušší cestou, tedy vše "vyhodit" do kontejneru.

Věříme, že už letos se frekvence svozu v létě za zvýšený poplatek konečně zrychlí a přeplněné kontejnery už nebudou dělat obci ostudu. Přínosné by bylo přidat další nádobu na papír, případně kovy. Věříme také, že v příštím roce přihlédnete k specifickému odpadovému režimu rekreačních nemovitostí a my rekreanti budeme platit za "skutečný" odpad, a ne jen vylepšovat obecní rozpočet.

Spolek Kačerov

Odpověď obce ze dne 8. 1. 2022

Odpověď na problémy s odpady

Cena výše poplatku se odvíjí od ceny stanovené Ekolou za uplynulý rok rozpočítáním m na všechny obyvatele a rekreační nemovitosti ve správním katastru obce Zdobnice.

Za osvobozené osoby platí obec poplatek ze svého rozpočtu. Takže žádné vylepšování rozpočtu obce Zdobnice se nekoná.

Cena za komunální odpad bude v návaznosti na zákon o odpadech nadále stoupat.

Jako horská obec nemáme asi jinou moznost sběru a třídění komunálního odpadu než v současné době provozujeme. Nedovedu si představit, aby každá nemovitost měla svoje nádoby na odpad a platila pouze za množství svozu. Nebylo by možné dopravit nádoby na komunální odpad na svozové místo v den svozu. Byla by to určitě nejspravedlivější varianta, která ale nejde aplikovat ani ve velkých městech třeba na sídlištích.

Obecní vyhláška o odpadech nemůže brát v úvahu obsazenost rekreačních chalup v ročním období, pandemické situaci, počasí, lokalita (lyžování, sběr hub, kolo, turistika), životní jubilea, na které dny připadnou státní svátky atd. Ani ve Vašich trvalých bydlištích Vám neodpočítávají dny strávené mimo bydliště. Platíte pouze za nemovitost ne za počet osob.

Frekvenci svozu nelze měnit vzhledem ke kapacitám svozové firmy. Můžeme zvýšit počet odpadních nádob, ale tím budeme více platit.

Jediná cesta je v důsledném třídění komunálního odpadu, sešlapávat plastové a papírové obaly, aby se vešly do přeslušných sběrných nádob. Die Vámi zaslané fotodokumentace z roku 2018 se tak evidentně nedělo.

V malebném údolí Kačerov je evidován pouze jeden trvale žijící obyvatel, zbytek odpadu vyprodukují a ukládají do sběrných nádob chalupáři, tím pádem to bude asi jejich vizitka a přístup k prostředí na Kačerově. Jako obec se snažíme o úklid a případný přesun odpadu do volnějších kontejnerů v obci.

Tímto nechci rozdmýchávat nějaké spory, kterých si Kačerov v uplynulých letech užil až dost.

S pozdravem

za Obec Zdobnice

Petr Novotný, starosta 

I v novém roce ve starých kolejích

4. ledna. 2022

Uplynulé dva roky přinesly do našich životů řadu změn. A jak už to tak bývá, nebyly jen pozitivní. Ale co by to bylo za život, kdyby nekladl překážky.

Dnes je trochu obtížnější vycestovat za hranice a radovat se z lyžování na krásně zasněžených svazích velehor. Ale i ubytovat se v horském penzionu v Čechách s sebou nese jisté obtíže a v neposlední řadě i náklady navíc. Co s tím?

A tak si spousta z nás (někteří po letech) vzpomněla na své známé, kamarády a příbuzné, kteří jsou šťastnými vlastníky chalup na českých horách.

A projevilo se to i v Kačerově. Tolik zaparkovaných aut kolem páteřní silnice, na jediném zdejším parkovišti, u chat a chalup, dokonce i na loukách tady snad na přelomu roku ještě nebylo. Je pochopitelné, že městský člověk, celoročně zavalený prací a hýčkaný civilizací, zatouží po čisté přírodě a klidu. Když jsou možnosti omezené, i osada, kde sice není letos sníh a lišky tu dávají dobrou noc, je dobrá varianta. Po celou dobu volných dnů to v Kačerově a okolí vypadalo jako o nedělním odpoledni v Praze ve Stromovce za pěkného počasí.

A samozřejmě, vzhledem k množství návštěvníků, i silvestrovské ohňostroje letos doznaly změn v četnosti a mohutnosti.

A v neděli, 2. ledna, nastal velký úprk. Je čas vrátit se zpět do civilizace, přírody už bylo dost.

Není čas hledat kontejner...
Není čas hledat kontejner...
Po Silvestru kvapem domů...
Po Silvestru kvapem domů...
Co návštěvníci v okolí zapomněli...
Co návštěvníci v okolí zapomněli...

Pro nás, skalní Kačerováky, nastal zase čas klidu. Zvěř se pomalu vrací do blízkého okolí a vše vypadá jako obvykle. Až na jednu maličkost. Tou maličkostí je dát okolí osady zase do pořádku. Proč? No přece, aby byl Kačerov zase připraven na další návštěvy z civilizace za čistou přírodou. (pav)

Kačerovu pomáháme i bez chlubení

1. září 2021

Ani jeden z našich členů Spolku Kačerov nepatří a nikdy nepatřil k lidem, kteří se chlubí svými aktivitami při zvelebování Kačerova. Vše vždy činili a činí anonymně bez inzerce a bez poklepávání na ramena jako uznání za strávený čas a náklady za tyto práce. Rovněž nikdo nikdy nespojoval vlastní zábavné akce s veřejnou aktivitou prospěšnou obci. Ale jistě neuškodí pár aktivit připomenout.

Již v roce 2011, dávno před vznikem Památkové zóny Kačerov, se osadníci z lokality Sv. Jan rozhodli, že na vlastní náklady odstraní letitou skládku odpadu ze zrušených mezí, které kdysi ohraničovaly polnosti této části Kačerova. Nikdy jsme si tuto vcelku nákladnou akci "nedali za rámeček" s podtextem Jak Jsme dobří (viz. obr. Rok 2011).

Rok 2011
Rok 2011
Rok 2011
Rok 2011

Nelze nevzpomenout celoroční a průběžný úklid kolem silnice procházející Kačerovem - cca 3 km. Tuto činnost děláme mnoho let, také dávno před Památkovou zónou. Poházený odpad, například odložené pneumatiky, plastové obaly, papíry, plechovky od piva a limonád, hadry a sklo, který vyhazují projíždějící řidiči i turisté. S tím je spojený ještě úklid kolem kontejnerů. Obzvláště přes dva prázdninové měsíce, kdy jsou zcela přeplněné (viz obr. Rok 2014 až Rok 2021)

Rok 2014 - svoz odpadů od silnice
Rok 2014 - svoz odpadů od silnice
Rok 2014
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2015

Již asi 7 let upozorňujeme na nedostatečný odvoz odpadků 1x za 2 týdny zejména přes letní prázdninové měsíce. Opakovaně jsme se obraceli na vedení obce se žádostí o odvoz směsného odpadu i plastů 1x týdně přes tyto, odpadově exponované dva měsíce v roce. Doposud se stav nezměnil. Všichni majitelé rekreačních nemovitostí v Kačerově platí letos za svoz komunálního odpadu 650 korun, přičemž nikdo z nás zde nevytváří odpad celoročně každý den. Přesto se podílíme touto částkou na celkových nákladech ve všech obcích spadajících pod střediskovou obec, stejně jako stálí obyvatelé. Nutno podotknout, že rovněž platíme za odpady v místech našeho trvalého bydliště. Je jistě s podivem, proč nelze zajistit alespoň prázdninový svoz směsného odpadu i plastů 1x týdně. Pro jistotu se naše žádosti nikdy nedostaly na program schůze zastupitelstva a tedy ani do žádného zápisu. Vše lze tedy opět popřít.

Rok 2016
Rok 2016
Rok 2021
Rok 2021

Z tohoto letitého stavu je vidět opravdový zájem zastupitelstva obce o Památkovou zónu Kačerov a její prezentaci. Navíc, kontejnery jsou umístěné při silnici, hned vedle dvou kulturních památek, o nichž referuje každý text v průvodcích o Kačerovu. Z časových údajů u obrázků si lze dovodit, že o lepší životní prostředí v Kačerově jsme usilovali už dávno před Památkovou zónou. Prospěšné činnosti vyvíjíme ku prospěchu celé osady a nikoliv k sebeprezentaci, či žádostem o dotace. (pav)


Redakce webu Spolek Kačerov si vyhrazuje právo odmítnout urážlivé a pomlouvačné příspěvky, stejně jako texty přiměřeně krátit, ale zachovat jejich smysl.