Z historie 

Původní osídlení Kačerova

II. část

Kačerov podle čísel popisných do roku 1938

V této části práce dostaly jednotlivé chalupy a statky v Kačerově své konkrétní obyvatele. I když dnes z těchto stavení tři čtvrtiny neexistují, protože byly v roce 1960 srovnány se zemí, alespoň v písemné podobě ožijí lidskou přítomností. Jde samozřejmě jen o část kačerovských obyvatel, protože čísla popisná se začala používat až po roce 1770 na základě rozhodnutí císařovny Marie Terezie. Před tímto datem lze jen těžko zjistit, kdo kterou chalupu obýval.

Do roku 2020, kdy jsem práci dokončil, se v Kačerově z původních nejméně 128 objektů s 90 popisnými čísly, případně souborů objektů, dochovalo jen 28 chalup včetně bývalé školy a fary, dále tři stodoly, tedy 31 objektů mimo kostel. To je 24 % původního stavu. Od 70. let 20. století přibylo v osadě 22 chat postavených většinou na zbořeništích původních usedlostí nebo v jejich těsné blízkosti. To je celkem 53 objektů, tedy 41 % původního stavu. Z původních map se mi podařilo dohledat všech 129 objektů a 90 řadových popisných čísel (kaplička Panny Marie je bez č. popisného). 

Jména vlastníků pozemků a budov jsem čerpal z pozemkových knih zřízených na základě Všeobecného zákoníku občanského z roku 1811 a patentu O dani pozemkové a vyměření půdy z roku 1817. Zákony vydal rakouský císař František I. a byly východiskem pro vznik tzv. Stabilního katastru, tedy soupisu a geodetického změření veškeré půdy v rakouské říši. Vyměřování půdy probíhalo v Čechách v letech 1826 až 1843. Další údaje o obyvatelích Kačerova, kteří se ve staveních narodili, žili tam či zemřeli, jsem čerpal z matrik farního úřadu v Kačerově z let 1784 až 1912, a z genealogických internetových stránek. Matriky z pozdějších období, ani archy Sčítání lidu z roku 1921 nejsou veřejně přístupné. 

Za časovou hranici ke zjišťování posledních majitelů nemovitostí i osob bydlících ve staveních jsem zvolil rok 1938, kdy byl Kačerov před válkou naposledy součástí Československého státu. Výčet jmen není úplný, německá příjmení jsem nepřechyloval, a protože stejná křestní jména se mírně lišila, ponechal jsem tvar, který byl uveden v matrice. U jména Procházka jsem vybral současnou podobu jména (v matrikách se vyskytovaly tvary Prochaska, Prochazka i Procházka). V závorce u čísla popisného je uveden současný stav nemovitosti.

Číslo popisné 1 (nemovitost zanikla)

Šlo zřejmě o jedno z prvních stavení v Kačerově. Podle kroniky obce Katscher založila v těchto místech sklářskou huť Katharina Stroff, ale v jiných pramenech taková zmínka není. Zřejmě poté, co huť zanikla, stalo se stavení sídlem rychtáře. Dá se předpokládat, že první majitel byl tzv. kolonizátor, tedy ten, kdo dostal od vrchnosti za úkol kolonizovat území neboli založit novou osadu. Jako odměnu získávali kolonizátoři obvykle titul rychtáře, právo obchodovat či vařit pivo, i úlevu na daních. Statek, který se skládal ze čtyř budov obklopujících velký dvůr, stával napravo blízko cesty z Prorubek do Kačerova asi sto metrů před křižovatkou na Uhřínov. Usedlost patřila k největším ve vsi. Dnes už rychtu připomíná jen několik starých lip uprostřed pole. Ke stavení patřily polnosti na místě dnešního "letiště". V Indikační skice ke Stabilnímu katastru je na pozemcích okolo statku č. pop. 1 uvedeno jméno Priesel, ale v pozemkových knihách žádné takové neexistuje. Zřejmě šlo o chybu v přepisu. 

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1867 - Wilhelm Briesel,
1906 - Wilhelm a Klara Briesel

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1765 - Sebastian Briesel (N)
1787 - Elizabeth Briesel (N)
1805 - Marianna Briesel(N)
1821 - Franz Karl Briesel (N), vzal si Annu Wanitschke
kolem r. 1840 - Franz Briesel (vlastník polností)
1850 - Katharina Thin (Z)
1852- Anton Abell a Theresia Kunz (O)
1854 - Eleonora Briesel (N), matka Anna Nentwich
1858 - Wilhelm Briesel (N), otec Franz, matka Anna Wanitschke, Wilhelm Briesel si vzal Franzisku Schmid
1858 - Sebastian Briesel a Barbara Wanitschke (O)
1864 - Franz Briesel (Z)
1866 - Emilie Wanitschke (N), otec Maxmilian, matka Maria Rolletschek
1869 - Franz Jehlitschka a Anna Briesel (O)
1870 - Franz Kleiner (Z)
1873 - Ferdinand Ungrad a Eleonora Briesel (O)
1874 - Eduard Ungrad (N), otec Ferdinand, matka Eleonora Briesel
1875 - Eleonora Procházka (N), otec Stefan Procházka, matka Anna Reinsch
1876 - Joseph Sprinz (Z)
1877 - Adolf Ungrad (N), otec Ferdinand, matka Eleonora Briesel
1877 - Anna Nentwich (N), otec Josef, matka Anna
1878 - Anna Briesel (Z)
1878 - Franz Carl Procházka (N), otec Stefan Procházka, matka Anna Reinsch 
1879 - Wilhelm Briesel a Anna Nentwich (O)
Kolem r. 1880 Franz Neugebauer, Franziska Wanitschke, Theresia Nentwich
1882 - Christine Kunz (N), otec Franz, matka Marie Cvejn
1885 - Sophie Briesel (N), otec Wilhelm, matka Franziska Schmid
1885 - Adolf Vogel (N), otec Anton, matka Franziska Haisler
1889 - Hermine Briesel (N), otec Wilhelm, matka Franziska Schmid
1891 - Anna Neugebauer (N), otec Franz, matka Anna Neffe
1900 - Ida Briesel (N), otec Wilhelm, matka Anna Pross
1906 - Klara Briesel (N), otec Wilhelm, matka Klara Biedermann
kolem r. 1910 - Anna Sprinz, Anna Seibert, Ferdinand Feichtinger.

Obr. 1 - Stavení č. pop. 1. Na tomto místě byla založena sklářská huť, později zde vyrostla rychta

Číslo popisné 2 (nemovitost zanikla)

Jedna z nejstarších usedlostí, které pravděpodobně původně patřila k nedaleké sklárně na Letní straně. Byla situována na pravé straně dnešní silnice vedoucí z Kačerova do Uhřínova, přináležely k němu pozemky po obou stranách silnice vedoucí do Uhřínova i pozemky u rybníka. Původním majitelem byl zřejmě rod Ungradů, v pozemkových knihách je však první zápis o majitelce Monice Hartwich, rozené Wanitschke. Na statku, k němuž patřila i budova na místě dnešní křižovatky,  vždy žilo více rodin, také čeledíni a děvečky. V roce 1910 hospodáři na statku chovali dva koně, 20 krav včetně telat a jalovic, 5 koz, 8 prasat včetně selat a drůbež.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

před r. 1879 - Sebastian Ungrad
1879 - Monika Wanitchke
1881 - Johann a Monika Hartwich, roz. Wanitschke
1918 - Reinhold a Katharina Wanitschke
1920 - Monika Hartwich
1933 - Kateřina Wanitschke (dědictví)

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

Kolem r. 1773 - Hansz Casper Ungrad
kolem r. 1840 - Sebastian Ungrad (vlastník polností)
1854 - Sebastian Ungrad (N), otec Sebastian, matka Magdalena Witek
1860 - Franz Ungrad (N), otec Sebastian, matka Magdalena Witek
1865 - Paulina Thin (N), otec Anton, matka Elisabeth
1880 - Anna Hartwich (N), otec Johann, matka Monika Wanitschke
Kolem r. 1880 - Joseph Driemer, Katharina Stumpf, Sebastian Ungrad, Ottilia Ziepelt,
1884 - Josef Remek (N), otec Josef, matka Franziska Jung
1891 - Anna Rohr (N), otec Josef, matka Anna Blümel
1894 - Heinrich Hermann (N), otec Heinrich, matka Barbara Briesel
1894 - Anna Sagner (N), otec Alexander, matka Barbara Reinsch
1902 - Anna Exler (N), otec Franz, matka Franziska Roth
1909 - Anna Pischel (N), otec Wenzel, matka Amalia Reinsch
Kolem r. 1910 - rodina Hartwichů a Brieselů

Číslo popisné 3 (nemovitost zanikla)

Stavení stálo kousek od dnešní křižovatky ve směru na Šajtavu vlevo v místech, kde je dnes lesní porost. Od statku č. pop. 2 bylo vzdálené asi 100 metrů. V chalupě většinou žila jedna rodina a někdo ze starých příbuzných.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1872 - Johann a Agnes Ungrad
1905 - Joseph Ungrad
1906 - Johann Ungrad

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

Kolem r. 1840 - Joseph Pross (vlastník polností)
1862 - Elisabeth Ungrad (Z)
1873 - Josef Ungrad (N), otec Johann, matka Agnes Reinsch
1879 - Regina Kraus (N), otec Rafael Kraus, matka Anna Tomek
1880 - Anna Obst (Z)
kolem r. 1880 - Franz Pross
1881 - Marianne Ungrad (Z)
1882 - Johanes Ungrad (N), otec Johann, matka Agnes Reinsch
1887- Agnes Ungrad (N), otec Johann, matka Agnes Reinsch
1884 - Margaretha Pross (Z)
1900 - Eduard Pelzel (N), otec August, matka Marie Ungrad
1910 - Ida Ungrad (N), otec Johann, matka Maria Stöhr
1911 - Friederika Ungrad (N), rodiče stejní

Číslo popisné 4 (chaty na půdorysu)

Velký statek, který se skládal ze čtyř budov na pravé straně cesty vedoucí na Šajtavu, zhruba 100 metrů od dnešní křižovatky, další budova byla umístěna kousek od myslivecké chaty u cesty ve směru do Kunčiny Vsi. Na půdorysu prvních tří budov jsou dnes postaveny chaty ze 70. let minulého století. Na statku žily minimálně dvě rodiny. Při sčítání obyvatel v roce 1880 bydlely na statku rodiny Brieselů a Neffů, dále děvečka Anna Blümel - celkem 13 lidí.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1879 - Josef a Theresia Neffe
1928 - Jindřich a Anna Finger

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1780 - Franz Karl Neffe (N)
1784 - Ignatz + Marianna Ungrad
kolem r. 1840 - Joseph Neffe (vlastník polností)
1860 - Franz Briesel (N), otec Sebastian, matka Barbara Wanitschke
1864 - Sebastian Briesel (N), rodiče stejní
1869 - Anton Briesel (N), rodiče stejní
1872 - Josef Sewerin a Anna Neffe (O)
1874 - Maria Briesel (N), otec Sebastian, matka Barbara Wanitschke
1877 - Franz Letzel a Katharina Neffe (O)
1879 - Katharina Neffe (Z)
kolem r. 1880 - Anna Blümel
1881 - Anna Neffe (N), otec Joseph, matka Theresia Reichel
1883 - Theresia Neffe (Z)
1905 - Franziska Finger (N), otec Fridrich Finger, matka Anna Neffe
kolem r. 1910 - rodina Ungradů, Franziska Michaletz

Číslo popisné 5 (nemovitost zanikla)

Větší stavení se dvěma hospodářskými budovami, případně výměnkem situované na levé straně cesty směrem na Šajtavu. Žily tam někdy i dvě rodiny a v roce 1880 celkem 13 lidí. Ale vzhledem k tomu, že tam bylo málo hospodářských zvířat (v roce 1880 jen dvě krávy a vůl určený k tahu) obyvatelé se pravděpodobně živili ještě nějakou řemeslnou činností.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1870 - Joseph Ungrad
1899 - Eduard Ungrad
1919 - Rudolf Neugebauer
1936 - polovinu nemovitosti dostala Anna Neugebauer

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1778 až 1860 - Ignatius Ungrad
1711 - Franz Nentwich (N)
1735 až 1816 Veronika Zeipel (vzala si Josepha Neffe, který se narodil 1738)
kolem 1840 - Joseph Ungrad (vlastník polností)
1851 - Franz Ungrad (N), otec Fabian
1852 - Joseph Ungrad + Barbara Kunz (O) 
1852 - Sebastian Ungrad (N), otec Joseph, matka Barbara Kunz
1853 - Marianna Ungrad (N), rodiče stejní
1854 - Ingnatz Grund a Theresia Ungrad (O)
1855 - Sebastian Ungrad (N), otec Fabian, matka Veronika Veinmar
1856 - Anton Neffe (Z)
1857 - Veronica Ungrad (Z)
1860 - Anton Ungrad (N), otec Fabian, matka Veronica Veinmar
1860 - Ignatz Ungrad (Z)
1864 - Theresia Ungrad (N), otec Johann, matka Katharina Tauz
1865 -Eduard Ungrad (N), otec Joseph, matka Barbara Kunz
1876 - Josepha Ungrad (Z)
1879 - Joseph Kunz (N), otec Johann, matka Marie Cvejn
1879 - Franz Ungrad (N), matka Anna Ungrad
kolem r. 1882 - Karolina Jung
1885 - Anna Ungrad (N), matka Anna Ungrad
kolem r. 1890 - Eduard Ungrad
1910 - manželé Ungradovi (ve věku 45 až 50 let)

Číslo popisné 6 (nemovitost zanikla zřejmě už před r. 1880)

Samostatné stavení situované na Horní straně zhruba 100 metrů severně od čísla popisného 10. Vlastnili ho stejní majitelé jako usedlost č. pop. 10. Budova už neexistovala při sčítání v roce 1880, pravděpodobně vyhořela. Dnes je tam vzrostlý les. V 19. století tam žila rodina Junkových (Jungových).

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1875 - Johann + Franziska Driemer
1924 - Franz Knopf
1930 - ½ dostala Filomena Knopf (roz. Pross)

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1800 - Ignatz Ungrad (O)
1800 - Ignatz Ungrad (N), otec Ignatz, matka Barbara
1806 - Franz Junk (N), otec Franz
1809 - Johann Junk (O)
1809 - Johann Junk (N), otec Johann
1811 - Theresia Junk (N), otec Ignatz
1813 - Anton Junk (N), otec stejný
1815 - Marianna Junk (N), otec stejný
1817 - Marianna Junk (N), otec stejný
1819 - Anna Junk (N), otec stejný
1821 - Katharina Junk (N), otec stejný
kolem r. 1840 - Franz Jung (vlastník polností)
1843 - Franz Jung (O)
1847 - Anna Jung (Z)
1848 - Johann Jung (Z)
1850 - Anton Kleiner + Katharina Junk (O)
1854 - Joseph Jung (Z)
1861 - Anton Junk (Z)
1862 - Joseph Koshek + Margaretha Junk (O)
1863 - Peter Wondruschka + Apolonia Thin (O)
1864 - Josef Wondruschka (Z)
1865 - Peter Wondruschka (Z)
1867 - Franz Doerner + Apolonia Wondruschka (O)
1868 - Anna Dörner (N), otec Franz, matka Apolonia Wondruschka
1868 - Anna Dörner (N), rodiče stejní
1869 - Elisabeth Junk (Z)
1870 - Theresia Junk (Z)

Číslo popisné 7 (nemovitost zanikla)

Dvě poměrně velké budovy vzdálené od sebe cca 30 metrů vlastnily příbuzensky provázané rody Kunzů a Knopfů. Bylo situováno na Zimní straně na levé i pravé straně cesty směrem k Šajtavě zhruba 200 až 250 metrů od křižovatky. Bydlela tam zřejmě jen jedna rodina. Původně asi patřil rodu Neugebauerů, protože na stavení navazoval pozemek, jenž podle záznamů Stabilního katastru patřil právě Neugebauerovi. Dnes je tam lesní porost. O Neugebauerech se už zmiňuje Berní rula z roku 1654.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1870 - Anna Kunz
1884 - Franz a Anna Knopf, roz. Kunz
1910 - Josef Knopf

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

Kolem r. 1840 - Hieronymus Reinhold (vlastník polností)
1849 - Anton Neugebauer (Z)
1850 - Hieronymus Reinhold a Katharina Neugebauer (O)
1864 - Maria Neugebauer (Z)
1864 - Barbara Neugebauer (Z)
1866 - Ernst Pelzl a Anna Neugebauer(O),
1872 - Erhard (asi) Beck a Barbara Kunz (O)
1876 - Joseph Kunz (Z)
1878 - Ferdinand Seibert a Katharina Kunz (O)
1885 - Franz Knopf (N), otec Franz, matka Anna Kunz
1887 - Josef Knopf (N), rodiče stejní
1891 - Anna Knopf (N), rodiče stejní
1911 - Josef Knopf (N), otec Josef, matka Emilia Polazcek

Číslo popisné 8 (nemovitost zanikla, zachovala se jen stodola)

Velký statek s obytnou a hospodářskou budovou. Zřejmě už od 17. století ho vlastnil rod Neffů. Ke stavení přináležel pozemek táhnoucí se od cesty vedoucí na Šajtavu severozápadně. Dnes je celé území zalesněno. V roce 1880 tam bydlely dvě rodiny - Neffovi a Hartwichovi a čeleď - celkem 18 lidí. Ve chlévech bylo 9 krav včetně jalovic, 1 vůl k tahu, koza a drůbež.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1869 - Joseph a Anna Neffe
1904 - Wilibald Neffe, Franz Neffe
1938 - Arnošt a Anna Neffe

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1800 - Sebastian Neffe, vzal si Theresiu Michel (1814 - 1888)
kolem r. 1840 - Sebastian Neffe (vlastník polností)
1852 - Joseph Ungrad (N), otec Ignatz, matka?
1858 - Anton Rücker a Franziska Neffe (O)
1858 - Anna (N), matka Theresia Nentwich
1864 - Joseph Neffe a Anna Michel (O)
1865 - Joseph Frosch a Theresia Neffe (O)
1868 - Anna Neffe (N), otec Joseph, matka Anna Michel
1869 - Franz Herzig (N), otec Ignatz, matka Rosalia Klar
1870 - Franz Neffe (N), otec Joseph, matka Anna Michel
1872 - Sebastian Neffe (Z)
1877 - Rudolf Neffe (N), otec Joseph, matka Anna Michel
1880 - Ferdinand Hartwich (N), otec Ferdinand, matka Anna Reichel
kolem r. 1880 - Franziska Neugebauer
1887 - Joseph Pischel (N), otec Johann, matka Margaretha Wandruschka
1891 - Anna Böhm (N), otec Ernest, matka Anna Wandruschka
1907 - Ernest Neffe (N), otec Franz, matka Elizabeth Sprinz
1909 - Emil Neffe (N), rodiče stejní
kolem r. 1910 - Franz Sprinz, Josef Ptak

Číslo popisné 9 (nemovitost zanikla)

Tři budovy, z nichž jedna byla vzdálená asi 90 metrů od hlavních dvou. Na usedlosti žilo více rodin. Hlavní dvě budovy byly situovány u tehdejší křižovatky cest, dnes po pravé straně cesty na Šajtavu, asi 50 metů od Neffova statku č. pop. 8. V roce 1890 tam žily tři rodiny (Knopfovi, Neugebauerovi a Ehspannerovi), celkem 9 lidí. V roce 1910 chovali jednoho koně, 10 krav včetně jalovic, 3 kozy, 2 prasata a drůbež. K usedlosti patřila velká louka okolo a vzdálenější polnosti. Dnes se využívají jako pastvina, část je zalesněná.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1846 - Franz Knopf
1849 - Anna Knopf
1898 - Anton a Anna Knopf
1931 - Antonín Knopf
1933 - Anna Knopf

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1682 až 1756 - Johann Georg Ungeradt (později se jméno změnilo na Ungrad)
1734 až 1815 - Adalbert Ungrad (vzal si Annu Rosiu)
1775 - Anna Knopf (N), vzala si Josepha Schröfela, měli 7 dětí
1779 - Margareth Pischel (otec Lorenz Pischel si vzal asi 1799 Josefu Wanitschke
kolem 1840 - Franz Knopf (vlastník polností)
1852 - Wenzel Jung (N), otec Anton Jung
1853 - Anna Knopf (N), otec Franz, matka Anna Pross
1855 - Franz Pross (Z)
1856 - Franz Schubert (Z)
1865 - Elisabeth Pischel (Z)
1866 - Joseph Knopf (N), otec Franz, matka Anna Pross
1870 - Franz Schaar (N), otec Joseph, matka Wilhelmina Welzel
1873 - Franz Hampel a Anna Knopf (O)
1874 - Johann Driemer a Franzisca Knopf (O)
1880 - Anton Michel a Margaretha Knopf (O)
kolem r. 1889 - Franz Blümel
1890 - Franz Ehspanner (N), otec Franz, matka Franziska Weimar
1900 - Anton Knopf (N), otec Anton, matka Anna Schmid
1901 - Franz Knopf (N), rodiče stejní
kolem r. 1910 - rodina Exlerů

Číslo popisné 10 (nemovitost zanikla)

Statek se dvěma budovami situovaný v části Kačerova zvané Horní strana, dnes je tam hustý les. V roce 1890 žily na statku dvě rodiny - Prossovi a Driemerovi a Anna Remek - celkem 6 lidí. Hospodařili na okolních pozemcích, které zřejmě už od 18. století patřily rodu Driemerů, později Knopfům.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1875 - Franziska a Erhard Driemer
1922 - Johann Driemer
1924 - Franz Knopf
1930 - polovinu nemovitosti získala Filomena Knopf, roz. Pross

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1801 - Joseph Driemer (N)
kolem r. 1840 - Franz Driemer (vlastník polností)
1851 - Johann Driemer (N)
1853 - Margaretha Driemer (Z)
1865 - Franz Driemer (N), otec Franz, matka Theresia Peikert
1867 - Maria Driemer (Z)
1868 - Augustin Driemer (N), otec Franz, matka Theresia Peikert
1870 - Johann Driemer (N), rodiče stejní
1873 - Franz Driemer (Z)
1877 - Franz Pischel (N), otec Wenzel, matka Franciska Obst
kolem r. 1880 - Ungrad
1886 - Theresia Driemer (Z)
1899 - Marie Remek (N), otec Christoff, matka Albina Schmoranz

Číslo popisné 11 (nemovitost zanikla)

Menší domek na Horní straně, kde žila jen jedna rodina. Vzhledem k malému počtu domácího zvířectva (v roce 1880 dvě kozy, v roce 1910 jedna koza) neměli obyvatelé chalupy zřejmě žádné pozemky, s největší pravděpodobností pracovali na některém z blízkých statků, nebo se věnovali řemeslu.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1870 - Josef Remek
1914 - Josef Blümel
1936 - Augustin a Anna Neugebauer

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

Kolem r. 1856 - Josef Remek (vlastník polností)
1858 - Christof Remek (N), matka Anna Remek
1858 - Anna Remek (N), otec Joseph, matka Elisabeth
1861 - Josef Remek (Z)
1870 - Josef Remek (Z)
1873 - Franziska Remek (N), otec Joseph, matka Franziska Jung
1876 - Marianna Remek (Z)
1881 - Anna Remek (N), otec Joseph, matka Franziska Jung
1886 - Ferdinand Remek (N), rodiče stejní
1888 - Sebastian Remek (N), rodiče stejní
kolem r. 1899 - Franz Remek
kolem r. 1910 - Anna Zange

Číslo popisné 12 (nemovitost zanikla)

Samostatná chalupa situovaná tehdy nedaleko křižovatky cest k Šajtavě a směrem k lokalitě Nad Zdobnicí, dnes u modře značené turistické trasy. Na místě je v současnosti rozlehlá pastvina. Žila tam jedna rodina, v letech 1849 až 1910 to byli Neffovi. Stavení stálo uprostřed vlastních polností. Hospodář choval jednu až tři krávy a později také jednu kozu. Z údajů o sčítání obyvatelstva v letech 1880 až 1910 byla rodina pětičlenná až sedmičlenná.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1849 - Joseph a Theresia Neffe
1887 - Franz Neffe
1930 - František Seidel

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1851 - Franziska Neffe (N), otec Joseph, matka Theresia Weimar
1855 - Anna Neffe (N), rodiče stejní
kolem r. 1856 - Joseph Neffe (vlastník polností)
1858 - Franz Neffe (N), rodiče stejní
1868 - Anton Weinmar (Z)
1872 - Johann Neffe (Z)
1879 - Franz Korsch a Franziska Neffe (O)
kolem r. 1881 - Cecilia Neffe
1883 - Wilhelm Neffe (Z)
1884 - Joseph Neffe (N), otec Franz, matka Philomena Kunz
1887 - Joseph Neffe (Z)
1888 - Heinrich Neffe (N), Franz Neffe, matka Philomena Kunz
kolem r. 1886 - Anna Neffe
1894 - Adelheid Neffe (N), otec Franz, matka Philomena Kunz
1898- Ferdinand Nefe (N), rodiče stejní
1911 - Franziska Neffe (N), matka Franziska Neffe

Číslo popisné 13 (nemovitost zanikla)

Velký statek na Horní straně se čtyřmi budovami, kde žily jedna až tři rodiny. Při sčítání v roce 1890 tam bydlelo celkem 17 lidí (Kunzovi, Rothovi a Bauerovi). Hospodáři (Kunzovi) měli v roce 1910 jednoho koně k tahu, 9 krav včetně jalovic, dvě kozy a jednu ovci.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1872 - Anton Pross
1884 - Anton Kunz
1923 - Adolf Kunz
1927 - polovinu nemovitosti získala Františka Kunz

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1800 - Franz Knopf (N)
1838 - Franziska Pross (N), vzala si Josepha Schröfela
1811 - Anton Pross (N)
kolem r. 1840 - Franz Pross (vlastník půdy) 
1851 - Franz Pross (Z)
1858 - Veronica Ungrad (N), otec Fabian
kolem r. 1860 - Ignatz Ungrad
1860 - Margaretha Pross (Z)
1866 - Anton Pross (N), otec Anton, matka Anna Pischel
1869 - Franz Pross (Z)
1870 - Ignatz Jung a Theresia Pross (O)
1872 - Marianna Pross (Z)
1877 - Heinrich Pross (N), otec Anton, matka Anna Pischel
1879 - Joseph Pross (N), rodiče stejní
kolem r. 1880 - Franz Dörner, Theresia Pelzel
1882 - Eduard Macháček (N), otec Wenzel, matka Anna Reinsch
1882 - Eduard Pross (N), otec Anton, matka Anna Pischel
1883 - Anton Pross (Z)
1885 - Wilhelm Macháček (N), otec Wenzel, matka Anna Reinsch
1885 - Anton Kunz (N), otec Anton, matka Margaretha Knopf
1887 - Franz Kunz (N), rodiče stejní
1890 - Adolf Kunz (N), rodiče stejní
1892 - Marie Kunz (N), rodiče stejní
kolem r. 1895 - Anna Plessel
1897 - Heinrich Kunz (N), otec Anton, matka Margaretha Knopf
1900 - Adelheid Kunz (N), rodiče stejní

Číslo popisné 14 (nemovitost zanikla)

Velký statek se třemi budovami na Horní straně. Dnes je v těchto místech vzrostlý les. V letech 1880 až 1910 tam žily vždy dvě rodiny (Neffovi a Ungradovi). Hospodáři měli také děvečky a čeledíny. V roce 1880 to bylo celkem 12 lidí, v roce 1890 až 14 lidí. V roce 1910 měli ve chlévech jednoho koně k tahu, 19 krav včetně jalovic, 3 kozy a 4 prasata.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1800 - Sebastian a Anna Neffe
1837 - Sebastian Michel
1936 - Josef a Anna Neffe

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1776 - Maria Theresia Michel (N)
1778 - Joseph Michel (N), obecní soudce
1816 - Josef Michel (N)
kolem r. 1840 - Sebastian Michl (vlastník polností)
1851 - Johann Ungrad a Katharine Tautz (O)
1853 - Josef Ungrad (N), otec Johann, matka Katharina Tautz
1858 - Franziska Ungrad (N), rodiče stejní
1860 - Barbara Neugebauer (Z)
1861 - Josef Michel (Z)
1863 - Johann Ungrad (N), otec neznámý, matka Anna Ungrad
1864 - Sebastian Neffe (N), vzal si Annu Ehspanner, měli 4 syny, 3 dcery
1866 - Anton Ungrad (N), otec neznámý, matka Anna Ungrad
kolem r. 1880 - Mathilde Briesel
1881 - Margaretha Michel (Z)
1883 - Anna Driemer (N), otec Anton, matka Josefa Ungrad
1883 - Ignatz Ungrad (Z)
? - Christoff Zwinner (vzal si Marthu Pischel, jejich dcera Marianna si vzala Michel)
1891 - Sebastian Neffe (N), otec Sebastian, matka Anna Ehspanner
1893 - Franz Neffe (N), rodiče stejní
1894 - Sebastian Nefe (N), rodiče stejní

Číslo popisné 15 (nemovitost zanikla)

Menší stavení na Horní straně se samostatným kouskem louky, kde žila jedna rodina, případně jejich starší příbuzní. V roce 1910 měli jednu krávu a kozu.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1861 - Anton Renner
1884 - Josef Ungrad
1891 - Franz a Maria Bittner
1925 - Christian Bittner
1937 - Jindřich a Anna Neffe

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1851 - Anton Müller a Anna Pischel (O)
1854 - Johann Obst a Anna Neumann (O)
kolem r. 1856 - Johann Obst (vlastník polností) 
1856 - Joseph Jung (Z)
1859 - Joseph Jung (N), otec Anton, matka Elisabeth
1875 - Anna Neuman (Z)
1883 - Anton Renner (Z)
1889 - Heinrich Ungrad (N), otec Josef Ungrad, matka Amalie Hetschel
1890 - Josef Ungrad (N), rodiče stejní

Číslo popisné 16 (nemovitost zanikla)

Samostatné stavení na Horní straně s loukou a malým políčkem. Od roku 1880 až do roku 1910 tam žili pouze Wolfovi. Chovali dvě krávy a později i kozu.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1863 - Anton Wolf
1907 - Barbara Wolf
1917 - Anton Wolf
1918 - Theresia Wolf

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1823 - Ignatz Wolf (Z)
kolem r. 1840 - Joseph Wolf (vlastník polností)
1863 - Wenzel Wolf (N), otec Anton, matka Barbara Hermann
1870 - Theresia Wolf (N), otec Anton, matka Barbara Hermann
1871 - Wilhelm Veith a Josefa Jistel (O)
1876 - Joseph Wolf (Z)

Číslo popisné 17 (nemovitost zanikla)

Samostatné stavení na Horní straně asi 100 metrů východně od velkého statku s č. pop. 13 s vlastní loukou. V roce 1880 tam žily dvě manželské dvojice (Blümelovi, Bodenbergerovi) a rodina Neugebauerů. Protože u nich nebyla tehdy evidována žádná zvířata, živili se zřejmě prací na blízkých statcích nebo řemeslnou výrobou.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1873 - Blümel
1883 - Magdalena Blümel
1884 - Franz Pischel
1936 - Vincenz a Ida Hebra

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

kolem r. 1851 - Michäel Nowak
1852 - Josef Nowak (N), otec Michael
1854 - Lorenz Löcker a Katharina Nowak (O)
kolem r. 1856 - Lorenz Löcker (vlastník polností)
kolem r. 1868 - Johann Matiaske a Magdalena Blümel
1871- Heinrich Matiaske (N), otec Johann, matka Magdalena Blümel
1873 - Ernestine Matiaske (N), rodiče stejní
1875 - Maria Matiaske (N), rodiče stejní
1875 - Anton Pischel (N), otec Sebastian, matka Josefa (asi) Thin 
kolem r. 1880 - Franz Pohl
1880 - Rudolf Matiaske (N), otec Johann, matka Magdalena Blümel
kolem r. 1880 - Franz Bodenberger, Franz a Katharina Neugebauer
1885 - Franz Pischel (N), otec Franz, matka Marie Hartwich
1888 - Anton Pischel (N), rodiče stejní
1891 - Marie Pischel (N), rodiče stejní
1895 - Augustin Pischel (N), rodiče stejní

Číslo popisné 18 (nemovitost zanikla)

Velké stavení na Horní straně s terasou obepínající dvě navazující stěny doplněné o samostatně stojící hospodářský objekt. Většinou tam žily dvě rodiny. Původně tam hospodařila rodina Franze Wanitschkeho, mezi lety 1880 až 1910 tam žili Dittrichovi a Bittnerovi. V roce 1880 to bylo 12 lidí. Ke statku přináležela louka v jeho okolí a pruh pole směřující severovýchodně až ke hranici katastru.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1855 - Anna Dittrich
1889 - Josef Dittrich
1935 - Jan Metzner

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

Kolem r. 1840 - Franz Wanitschke (vlastník polností)
1859 - Anna Ditrich (N), otec Peter, matka Anna Seibert
1860 - Anton Ungrad (N), otec Fabian, matka Veronica Weinmar
1864 - Franz Dittrich (N), otec Peter, matka Anna Seibert
1867 - Joseph Dittrich (N), rodiče stejní
1868 - Margaretha Wanitschke (Z)
1868 - Franz Wanitschke (Z)
1870 - Theresia Dittrich (N), otec Peter, matka Anna Seibert
1872 - Anton Dittrich (Z)
1885 - Theresia Bittner (N), otec Franz, matka ?
1892 - Josef Bittner (N), otec Johann, matka Anna Hermann
1894 - Anna Bittner (N), rodiče stejní

Číslo popisné 19 (nemovitost zanikla)

Samostatné stavení situované na Horní straně u cesty na Šajtavu po její levé straně. Přináležely k němu kousek louky a malé pole v bezprostřední blízkosti. Dnes je tam vzrostlý les. Mezi lety 1880 a 1910 tam bydlely rodiny Schaarů. V roce 1880 to bylo 9 lidí, chovali jednu krávu a kozu. O 20 let později už měli dvě krávy a kozu.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1883 - Franz Schaar
1898 - Josef a Christine Schaar
1917 - Christine Schaar
1930 - Christine Schaar se provdala za Bittnera
1937 - František Schaar

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1852 - Katharina Neffe (Z)
1853 - Franziska Schaar (N), otec Franz
kolem r. 1856 - Franz Schaar (vlastník nemovitostí) 
1856 - Franz Schaar (Z)
1862 - Franz Schaar a Anna Weimar (O)
1865 - Anton Pross a Anna Pischel (O)
1866 - Franz Schaar (N), vzal si Christine Knopf, jeho děti Franziska Sacher, Anna Neffe, Franz Schaar
1866 - Joseph Schaar (N), otec Franz, matka Anna Weimar
1873 - Franziska Biederman (N), otec Franz, matka Katharina Schaar
1874 - Franz Biedermann a Katharina Schaar (O)
1875 - Galle a Anna Schaar (O)
1881 - Katharina Schaar (Z)
1882 - Anna Bittner-asi (N), otec Anton, matka Franziska Schaar
1906 - Anna Schaar (N), vzala si Heinricha Neffe
kolem r. 1894 - Theresia Schaar

Číslo popisné 20 (nemovitost zanikla)

Samostatné stavení na Zimní straně ve skupině sedmi chalup (č. pop. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26) v trojúhelníku mezi cestou na Šajtavu a dnešní turistickou modře značenou cestou, v prostoru pod dnešními lesními školkami. Dnes je tam vzrostlý les. Chalupa stála na pruhu orné půdy, který se táhl severovýchodně až ke hranici katastru. V roce 1910 tam žila pětičlenná rodina Kunzů, chovala 5 krav, kozu a prase.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1849 - Franz Karl Kunz
1920 - Wilibald a Mathilde Kunz
1937 - Joseph Sprinz

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

Kolem r. 1840 - Sebastian Kunz (vlastník polností)
1853 - Theresia Kunz (N), otec Franz, matka Theresia Pelzel
1855 - Franziska Kunz (N), rodiče stejní
kolem r. 1856 - Franz Kunz (vlastník polností)
1857 - Philomena Kunz (N), rodiče stejní
1858 - Marianna Kunz (Z)
1859 - Franz Kunz (N), otec Franz, matka Theresia Pelzel
1861 - Sebastian Kunz (Z)
1864 - Joseph Kunz (N), otec Franz, matka Theresia Pelzel
1867 - Wilibald Kunz (N), rodiče stejní
1869 - Johann Sprinz a Anna Kunz (O)
1876 - Florian Sagner a Theresia Kunz (O)
1882 - Franz Neffe (N), otec Franz, matka Filomena Kunz
1892 - Franz Carl Kunz (N), otec Wilibald, matka Franziska Reichel
1896 - Wilibald Kunz (N), rodiče stejní

Obr. 2 - Zimní strana. Kačerov byl rozdělen na Zimní stranu (Winter Seite), Letní stranu (Sommer Seite) a Horní stranu (Obere Seite).

Číslo popisné 21 (nemovitost zanikla)

Samostatné stavení na Zimní straně ve skupině sedmi chalup (č. pop. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26) v trojúhelníku mezi cestou na Šajtavu a dnešní turistickou modře značenou cestou. Ke stavení přináležel pozemek, který se táhl severovýchodně přes dnešní lesní školky až ke hranici katastru. Žily tam někdy i dvě rodiny, v roce 1880 až sedm lidí. Chovali dvě krávy. .

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1877 - Katharine Tschöpe
1893 - Emilian Michel
1906 - Joseph Sprinz
1925 - Rudolf a Anna Rohr
1926 - František a Theresia Welzel

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

Kolem r. 1840 - Franz Neffe
1850 - Joseph Neffe (Z)
1851 - Vincenz Neffe (N), otec Franz, matka Theresia Paschek
1852 - Josefa Neffe (Z)
1853 - Josef Neffe (N), otec Franz, matka Theresia Paschek
1855 - Anna Neffe (N)
1858 - Christina Neffe (N), otec Franz, matka Theresia Paschek
1861 - Ottilia Neffe (N), rodiče stejní
1864 - Anna Neffe (N, otec Franz, matka Anna ?
1865 - Maria Neffe (N)
1875 - Biedermann a Anna Metzner (O)
1875 - Anton Tschöpe (Z)
1876 - Johann Schöps a Maria Tschöpe(O)
1877 - August Schöps (N), otec Johann, matka Maria Liebich
1879 - Franz Schöps (N), rodiče stejní
1899 - Emil Michel (N), otec Emil, matka Marianna Tschöpe
1901 - Anton Michel (N), rodiče stejní
1910 - Anselma Sprinz (N), otec Josef, matka Ernestine Winkler

Číslo popisné 22 (nemovitost zanikla)

Menší domek na Zimní straně ve skupině sedmi chalup (č. pop. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26) v trojúhelníku mezi cestou na Šajtavu a dnešní turistickou modře značenou cestou. K domku přináležela louka okolo stavení a úzký pruh pole táhnoucí se severovýchodně až ke hranici katastru. V 19. století tam žili Neffovi, od roku 1920 patřilo stavení rodině Wimmerů. V roce 1880 tam žilo 12 lidí, chovali dvě krávy.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1858 - Karl a Anna Neffe
1920 - František a Emilie Wimmer
1939 - Heinrich a Theresia Wimmer

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

Kolem r. 1840 - Kasper Tschöpe (vlastník polností)
1869 - Anna Neffe (N), otec Carl, matka Anna Alt
1874 - Theresia Neffe (N), rodiče stejní
kolem r. 1902 - Anna Rohr
1906 - Franz Wimmer (N), otec Heinrich, matka Theresia Neffe

Číslo popisné 23 (nemovitost zanikla)

Stavení na Zimní straně ve skupině sedmi chalup (č. pop. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26) v trojúhelníku mezi cestou na Šajtavu a dnešní turistickou modře značenou cestou. Chalupy byly od sebe vzdáleny 20 až 50 metrů. Vzhledem k tomu, že tamní osadníci měli málo hospodářských zvířat (v roce 1880 žádné, v roce 1910 krávu a kozu), zřejmě pracovali na některém ze statků nebo se věnovali řemeslné výrobě. Osazenstvo se během let střídalo. V roce 1880 tam žilo 7 lidí (Dörnerovi, Lustig, Hartwich a další), v roce 1910 jen šestičlenná rodina Procházků, chovali krávu a kozu. K chalupě patřila jen okolní malá louka.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1883 - Franz a Theresia Neugebauer
1899 - Josef a Theresia Procházka

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

Kolem r. 1856 - Anton Dörner (vlastník polností)
1859 - Anna Dörner (N), otec Anton, matka Anna Weimar
1858 - Maria Dörner (Z)
1862 - Marie Dörner (N), otec Anton, matka Anna Weimar
1879 - Anton Dörner (Z)
1881 - Josefa Lustig (Z)
kolem r. 1879 - Franz Ehspanner a Josefa Krčmář
kolem r. 1880 - 60letá paní Hartwichová
1884 - Anna Dörner, roz. Weimar (Z)
1899 - Heinrich Procházka (N), otec Josef, matka Theresia Polatschek
1910 - Rudolf Procházka (N), rodiče stejní

Číslo popisné 24 (nemovitost zanikla)

Stavení na Zimní straně ve skupině sedmi chalup (č. pop. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26) v trojúhelníku mezi cestou na Šajtavu a dnešní turistickou modře značenou cestou. Chalupy byly od sebe vzdáleny 20 až 50 metrů. K domku patřila malá louka v bezprostřední blízkosti a políčko. V roce 1890 tam žila rodina Bittnerů a dvě manželské dvojice, celkem 8 lidí. Chovali dvě kozy, v roce 1910 už měli jednu krávu a kozu. Zřejmě pracovali na statku v okolí.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1883 - Franziska Remek
1888 - Franz Bittner
1927 - František Procházka
1936 - Josef a Theresia Procházka

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

Kolem r. 1856 - Franz Ehspaner (vlastník polností)
1859 - Anton Ehspanner (N), otec neznámý, matka Anna Ehspanner
1865 - Franz Ehspanner (N), otec neznámý, matka Franziska Ehspanner
1881 - Philiph Remek (Z)
1883 - Franz Rohr (N), otec Franz, matka Marie Alt
1884 - Anna Remek (Z)
1886 - Augustin Blümel (N), otec Franz, matka Franziska Neugebauer
1890 - Franz Bittner (N), otec Franz, matka Marie Stumpf

Číslo popisné 25 (nemovitost zanikla)

Stavení na Zimní straně ve skupině sedmi chalup (č. pop. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26) v trojúhelníku mezi cestou na Šajtavu a dnešní turistickou modře značenou cestou. Chalupy byly od sebe vzdáleny 20 až 50 metrů. Chalupa neměla ve svém okolí žádné polnosti, jen asi zahradu. V roce 1880 tam žily tři rodiny a neměly žádná hospodářská zvířata. V roce 1910 tam žila osmičlenná rodina Procházků, která chovala jednu krávu, tři kozy a prase.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1852 - Stefan Procházka (N), jeho dcera Franziska si vzala Schmoranze
1899 - Rudolf Procházka

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

Kolem r. 1856 - Stephan Procházka (vlastník polností)
1866 - Josef Štěpánek (N), otec ? Štěpánek, matka Theresia Ptak
1868 - Theresia Procházka (Z)
1869 - Stephan Procházka a Apolonie Neugebauer (O)
1870 - Ferdinand Procházka a Franziska Pischel (O)
1871 - Franz (N), otec neznámý, matka Franziska Procházka
1871 - Josef Procházka (N), otec Stephan, matka Anna Reinsch
1873 - Rudolf Procházka (N), rodiče stejní
1878 - Franziska Schaar (N), otec Joseph, matka Wilhelmine Wenzel
kolem r. 1879 - Barbora Procházka
1880 - rodina Metznerů
kolem r. 1895 - Anna Procházka
1901 - Rudolf Procházka (N), otec Rudolf Procházka, matka Marie Liebich
1901 - Franz Procházka (N), otec Josef, matka Theresia Polaczek
1903 - Emilia Procházka (N), otec Rudolf, matka Marie Liebich

Číslo popisné 26 (nemovitost zanikla)

Domek na Zimní straně ve skupině sedmi chalup (č. pop. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26) v trojúhelníku mezi cestou na Šajtavu a dnešní turistickou modře značenou cestou. Chalupy byly od sebe vzdáleny 20 až 50 metrů. Ke stavení patřila asi jen okolní louka. V roce 1880 tam žila čtyřčlenná rodina Procházků a další tři lidé, v roce 1890 dokonce tři rodiny, celkem 11 lidí, v roce 1910 chovali krávu, kozu a prase. Pracovali zřejmě na statcích v okolí.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1868 - Anna Neugebauer
1918 - Anna Blümel, Rohr
1935 - Isidor a Anna Jung

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

Kolem r. 1856 - Joseph Neugebauer (vlastník polností)
1858 - Wenzel Wondruschke a Anna Neffe (O)
1858 - Anna Neugebauer (Z)
1859 - Margaretha Wondruschke (N), otec Wenzel, matka Anna Neffe
1860 - Anna Neugebauer (N), otec Joseph, matka Polonia Schröfel
1867 - Joseph Neugebauer (Z)
1874 - Anton Neugebauer -54 let a Theresia Schröfel -26 let (O)
kolem r. 1880 - Procházka-rodina
kolem roku 1880 - manželé Pelzelovi
1882 - Franz Carl Blümel (N), otec Bernard, matka Anna Neugebauer
1884 - Bernard Blümel (N), rodiče stejní
1887 - Joseph Blümel (N), rodiče stejní
1887 - Juliana Walter (Z)
1889 - Anna Blümel (N), otec Bernard, matka Anna Neugebauer
1892 - Henrich Blümel (N), rodiče stejní
1895 - Adelheid Neugebauer (N), otec Franz, matka Anna Neffe

Číslo popisné 27 (nemovitost zanikla)

Stavení na Horní straně, zhruba 200 metrů severně od cesty na Šajtavu, nedaleko velkého statku č. pop. 13, dnes je tam vzrostlý les. Údajně tam byla truhlárna, kde do roku 1792 pracoval jako stavitel varhan (varhanář) Wenzel Kunz. Ke stavení zřejmě nepatřily žádné pozemky, snad jen louka v bezprostředním okolí. Chovali krávu a kozu, později dvě krávy.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1883 - Franz Remek
1904 - Maria Remek
1931 - Josef Nentwich

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

Kolem r. 1780 - Wenzel Kunz, varhanář
1786 - Clemens Kunz (N), později známý varhanář
1852 - Wilhelm Remek (N), otec Franz
kolem r. 1856 - Franz Remek (vlastník polností)
1883 - Josef Remek (Z)
1885 - Marianna Remek (Z)
1887 - Marie Remek (N), otec Franz, matka Franziska Neugebauer
1909 - Marie Nentwich (N), otec Josef, matka Marie Remek
1911 - Josef Nentwich (N), rodiče stejní

Číslo popisné 28 (nemovitost zanikla)

Stavení na Zimní straně u křižovatky cesty na Šajtavu a dnešní turistické modře značené stezky. V roce 1880 tam žily dvě rodiny, chovaly jednu krávu, v roce 1890 tam bydlela desetičlenná rodina Seidelů, v roce 1910 tam bydleli Neffovi a měli jen drůbež.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1881 - Adolf Bodenberger
1910 - Joseph Neffe

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1834 - Anna Maria Bodenberger (Z)
1855 - Joseph Bodenberger (Z)
kolem r. 1856 - Franz Bodenberger (vlastník polností)
1860 - Franziska Bodenberger (N), otec Franz, matka Franziska Ruffer
1867 - Katharine Bodenberger (Z)
1868 - Adolf Bodenberger (N), otec Franz, matka Franzisca Ruffer
1887 - Franzisca Bodenberger (Z)
1880 - Franz Bodenberger (Z)
kolem r. 1880 - Ehspanner - rodina
1888 - Franz Seidel (N), otec Johann, matka Josepha Reinsch
1890 - Heinrich Seidel (N), rodiče stejní
kolem r. 1893 - Adolf Bodenberger
1893 - Anna Bodenberger (N), otec Adolf, matka Anna Reinsch
1895 - Adolf Bodenberger (N), rodiče stejní
1912 - Ida Neffe (N), otec Josef, matka Anna Schmid

Číslo popisné 29 (nemovitost zanikla)

Dvě samostatná stavení na Zimní straně vzdálená od sebe asi 70 metrů situovaná nad Kačerovským rašeliništěm. Patřily k nim louky a orná půda v jejich okolí. Už od konce 18. století patřily nemovitosti rodu Rohrů. V roce 1880 tam bydlely dvě rodiny, celkem 12 lidí, chovaly tři krávy.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1865 - Franz Rohr
1871 - Maria Rohr
1932 - Josef Alt
1935 - František a Emilie Wimmer

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

Kolem r. 1840 - Joseph Rohr (vlastník polností)
1850 - Joseph Rohr (Z)
1854 - Sebastian Rohr a Anna Neugebauer (O)
1860 - Joseph Rolletschek a Franziska Rohr (O)
1867 - Barbara Weinmar (Z)
1874 - Franz Dusbaba a Anna Wondruschke (O)
1884 - Joseph Rohr (Z)
1884 - Anna Vondruschke (Z)
1892 - Franz Rohr (N), otec Franz, matka Marie Alt

Číslo popisné 30 (nemovitost zanikla)

Stavení stálo těsně u dnešní silnice asi 200 metrů od křižovatky do Uhřínova ve směru ke kostelu v Kačerově po levé straně. V roce 1880 tam žily dvě rodiny a chovaly 2 krávy. V roce 1910 tam bydlela čtyřčlenná rodina Rolletschků, která chovala 5 krav, 3 kozy a 3 prasata. Na skice stabilního katastru je vyznačeno, že k domku patřila jen louka kolem stavení a políčko, ale zřejmě měl hospodář polnosti i jinde, jinak by dobytek neuživil.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1876 - Josef Rolletschek
1902 - Anna Rolletschek
1908 - Josef Rolletschek

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

Kolem r. 1840 - Johann Kunz (vlastník polností)
1862 - Joseph Reinsch (Z)
1863 - Anna Kunz (Z)
1864 - Johann Kunz a Theresia Reinsch (O)
1865 - Anna Kunz (N), otec Johann, matka Theresia Reinsch
1867 - Josepf Kunz (N), rodiče stejní
1867 - Theresia Kunz (N), rodiče stejní
1872 - Gregor Gruss (N), otec Gregor-asi, matka Gertude Hartmann
1875 - Sigismund Kraus (N), otec Rafael, matka Anna Tomek
1876 - Marianna Reinsch (Z)
1877 - Emil Jung (N)
kolem r. 1880 - Kunz-rodina
1882 - Joseph Rolletschek (N), otec Joseph, matka Anna Jung
1885 - Anna Rolletschek (N) rodiče stejní
kolem r. 1894 - Christine Rolletschek

Číslo popisné 31 (rekreační chalupa)

Původně větší stavení, dnes z něho zbyla jen část. Byl situován na pravé straně dnešní silnice, asi 300 metrů od křižovatky na Uhřínov ve směru ke kostelu. Kolem protéká potok, který se vlévá do Liberského potoka. Ke stavení patřilo velké pole ohraničené potokem, dnešní silnici do Prorubek a silnicí od křižovatky ke kostelu. V roce 1880 tam žila desetičlenná rodina Reinschů, chovali 3 krávy. V roce 1910 jich bylo ve stavení šest a chovali 3 krávy a 3 kozy.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1869 - Josef Reinsch, Franz Reinsch

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1790 - Johann Anton Michel (N), vzal si 1813 Theresiu Kunz
1798 - Franz Reinsch (N), vzal si Mariannu
kolem r. 1840 - Franz Reinsch (vlastník polností)
1851 - Johann Reinsch (N), otec Franz,
1855 - Ferdinand Reinsch (N) otec Franz
1858 - Heinrich Reinsch (N), otec Franz, matka Theresia Pelzel
1863 - Johann Kunz (N), otec Johann, matka Theresia Reinsch
1866 - Anna Reinsch (N), otec Joseph, matka Anna Priesel
1867 - Franz Reinsch a Anna Relletschek (O)
1867 - Stephan Procházka a Anna Reinsch (O)
1868 - Stephan Procházka a Anna (N), otec Stephan, matka Anna Reinsch
1870 - Franz Reinsch (Z)
1874 - Anna Reinsch (Z)
1876 - Theresia Reinsch (N), otec Josef, matka Christina Pischel
1882 - Marianna Reinsch (Z)
1886 - Emilia Reinsch (N), otec Josef, matka Christina Pischel
1911 - Josef Reinsch (N), otec Josef, matka Anna Pross

Obr. 3 - Stavení s č. pop. 31, 32, 33 na Letní straně

Číslo popisné 32 (nemovitost zanikla)

Stavení na pravé straně silnice od křižovatky na Uhřínov směrem ke kostelu v těsné blízkosti dnešní kapličky Panny Marie. V roce 1880 tam bydlely tři rodiny - Fingerovi, Ungradovi a Neugebauerovi, celkem 8 lidí, chovali 4 krávy. V roce 1910 tam žili starší manželé Ungradovi (51, 46 let), už bez dětí, chovali 4 krávy a 4 prasata.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1854 - Sebastian a Anna Ungrad
1883 - Franz a Theresia Neugebauer
1899 - Josef a Theresia Procházka
1930 - Anna Schindler

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

Kolem r. 1840 - Sebastian Ungrad (vlastník polností)
1851 - Sebastian Ungrad a Anna Kunz (O)
1859 - Sebastian Ungrad (N), otec Sebastian, matka Anna Kunz
1860 - Sebastian Ungrad (Z)
1863 - Anna Kunz (Z)
1863 - Ignatz Kunz (Z)
1864 - Anton Finger a Anna Ungrad (O)
1875 - Franz Nagel a Anna Ungrad (O)
1886 - Franziska Denke (N), otec Joseph, matka Anna Beck
kolem r. 1880 - Neugebauer-rodina
1887 - Anna Finger (Z)
1887 - Anna Denke (N), otec Joseph, matka Anna Beck
1889 - Katharina Denke (N), rodiče stejní

Číslo popisné 33 (rekreační chalupa)

Stavení na pravé straně silnice od křižovatky na Uhřínov směrem ke kostelu za kapličkou. Původně vedla cesta nad stavením a pokračovala k chalupě č. pop. 32. V roce 1880 tam žily dvě rodiny (Reinschovi a Macháčkovi), a protože nechovaly žádný dobytek, zřejmě pracovaly na okolních statcích, nebo tam byla řemeslná dílna. V roce 1910 tam bydlela osmičlenná rodina Driemerů, chovali krávu, kozu a prase.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1883 - Josef Michel
1903 - Johann a Mathilde Driemer

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

Kolem r. 1840 - Anton Reinsch (vlastník polností)
1851 - Anna Reinsch (N), otec Anton
1853 - Theresia Reinsch (Z)
1868 - Emilie Reinsch (N), otec Franz, matka Anna Rolletschek
1874 - Franz Macháček (N), otec Wenzel Macháček, matka Anna Reinsch
1878 - Emilian Macháček (N), rodiče stejní
1884 - Johann Seidel (N), otec Johann, matka Josepha Reinsch
kolem r. 1890 - Josef Michel
1900 - Mathilde Driemer (N), otec Johann, matka Mathilde Pischel
1908 - Maria Driemer (N), rodiče stejní

Číslo popisné 34 (nemovitost zanikla)

Velké stavení, příslušel k němu ještě objekt, který stál na skále, pod nímž je dnešní památník obětem 1. světové války. V roce 1880 tam žily dvě početné rodiny Michelů a Sacherů, celkem 13 lidí. Chovali jednoho koně k tahu, 12 krav a kozu. V roce 1910 tam bydlela dvojice starších manželů - Michelovi a Reinschovi, chovali jednoho koně, 10 krav, 3 kozy a 4 prasata. Zřejmě tam pracovali i chalupníci z okolí. Ke stavení patřily louky kolem potoka.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1852 - Joseph Michel
1886 - Franz Michel
1913 - Karl Weinmar
1930 - Karl a Frida Weinmar

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1789 - Anton Michel (N), vzal si Theresii Kunz, měli 4 děti
1814 - Theresia Neffe (N)
1834 - Elisabeth Michel (Z)
kolem r. 1840 - Joseph Michel (vlastník polností)
1850 - Theresia Michel (Z)
1854 - Anton Michel (N), otec Joseph, matka Anna Schröfel
1856 - Anton Michel (Z)
1857 - Anna Michel (N), otec Joseph, matka ?
1859 - Joseph Michel (N), otec Joseph, matka Anna Ehspanner
1862 - Franz Michel (N), rodiče stejní
1862 - Theresia Neugebauer (N), otec Florian, matka Katharina Sagner
1864 - Peter Hetschel a Anna Štěpánek (O)
1867 - Emilian Michel (N), otec Joseph, matka Anna Ehspanner
kolem r. 1872 - Josef Sacher a Theresia Kunz
kolem r. 1875 - Josef Sacher a Theresia Ptak
1877 - Franz Biedermann (N), otec Franz, matka Katharina Schaar
1879 - Franziska Michel (Z)
1882 - Joseph Sacher (N), Franz, matka Franziska Dworschak
1884 - Franz Sacher (Z)
1885 - Josef Michel (Z)
1893 - Agnes Seidel (N), otec Johann, matka Josepha Reinsch
kolem r. 1910 - Anton Neffe, starší manželé Reinschovi a Michelovi

Obr. 4 - Stavení č. pop. 35 na Letní straně. Stodola na obrázku se dochovala.

Číslo popisné 35 (nemovitost zanikla, zbyla stodola)

Velký statek situovaný na Letní straně na levé straně cesty ve směru z křižovatky na Šajtavu k Prorubkám. Původně k č. pop. 35 patřil ještě další objekt, ale po změně majitele (asi v r. 1912) se změnilo č. pop. na 89. V roce 1880 tam žily dvě rodiny (Obstovi a Pischelovi), celkem 15 lidí. V chlévech bylo 15 krav. V roce 1910 tam bydlela devítičlenná rodina Schröfelů, měla jednoho tažného koně, 10 krav a jedno prase. Ke statku patřily polnosti na obou stranách silnice na Prorubky.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1878 - Robert a Gertrude Obst
1891 - Franz a Theresia Leder
1895 - Wenzel Schröfel a Josefa Wanitschke
1905 - Bernhard a Mathilde Schröfel
1939 - Wilibald Kunz

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1797 - Anton Ehspanner (N), vzal si Katharinu Neffe
kolem r. 1840 - Sebastian Briesel, Karl Pischel (vlastníci polností)
1857 - Maria Ungrad (N), otec Ignatz
Anton Ehspanner Sr. (vzal si Mariannu Schröfel, děti-Franziska Finger, Anton Ehspanner Jr.
1870 - Camilla Pischel (N), vzala si Franze Priesela
1874 - Rudolf Novotný (N), otec Havel, matka Ludmila Pischel
kolem r. 1873 - Franziska Pischel
1875 - Franziska Pross (N), otec Franz, matka Franziska Pischel
1879 - Gallus Novotný a Kamila Pischel (O)
1879 - Robert Obst (N), otec Robert, matka Gertrude Michel
kolem r. 1880 - Marie Efenberger
1881 - Anna Pischel (Z)
1882 - Ida Obst (N), otec Robert, matka Gertrude Michel
kolem r. 1882 - Karl Pischel a Cecilie ?
1890 - Robert Obst (N), otec Robert, matka Gertrude Michel
1891 - Franz Leder (N), otec Franz, matka Theresia Wanitschke
1897 - Agnes Ungrad (N), otec Emilian, matka Agnes Wanitschke
1899 - Wilhelm Ungrad (N), rodiče stejní
1898 - Emil Leder (N), otec Franz, matka Theresia Wanitschke
1906 - Heinrich Schröfel (N), otec Bernard, matka Mathilde Hofereiter

Číslo popisné 36 (rekreační chalupa)

Chalupa na levé straně cesty od křižovatky na Šajtavu ke kostelu, hned u mostku přes potok. Naproti přes cestu bylo č. pop. 33. V roce 1880 tam žily dvě rodiny (Prossovi a Sacherovi), celkem 10 lidí. Chovaly 2 krávy a kozu. V roce 1910 tam bydlely dva starší páry, chovaly krávu a kozu.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1883 - Anton Pross
1917 - Anna Reinsch

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

Kolem r. 1856 - Joseph Sacher (vlastník polností)
1861 - Joseph Ptak a Katharina Sacher (O)
1863 - Joseph Sacher a Theresia Ptak (O)
1864 - Franz Sacher (N), otec Joseph, matka Theresia Ptak
kolem r. 1858 - Anna Sacher
1859 - Joseph (N), otec neznámý, matka Anna Sacher
1858 - Wilhelm (N), otec neznámý, matka Katharina Sacher
1866 - Maria Sacher (N), otec Joseph, matka Theresia Ptak
1874 - Franziska Sacher (N), otec Franz, matka Franziska Dvořák
1874 - Johann Sacher (Z)
1877 - Anna Sacher (N), otec Franz, matka Franziska Dvořák
1879 - Franz Sacher (N), rodiče stejní
1879 - Josef Sacher (Z)
kolem r. 1880 - Prossova rodina
1904 - Rosa Reinsch (N), otec Josef, matka Anna Pross

Číslo popisné 37 (nemovitost zanikla)

Stavení naproti č. pop. 36 blízko potoka. Bývalý mlýn, mlynářem byl od 1792 Wenzel Kunz, varhanář. V roce 1880 tam žila pětičlenná rodina Kunzů. Chovali dvě krávy. V roce 1910 tam bydlela šestičlenná rodina Knopfů, měli 6 krav, kozu a prase. Ke stavení patřila přinejmenším louka kolem potoka.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1853 - Josef Kunz
1889 - Eduard a Anna Knopf, roz. Kunz
1936 - František Knopf

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1795 - Wenzel Kunz (N), varhanář
1813 - Amand Kunz (N), varhanář
1837 - Anton Kunz (Z)
kolem r. 1840 - Joseph Kunz (vlastník polností)
1853 - Joseph Kunz a Anna Tschöpe (O)
1853 - Karl Krunke a Katharina Kunz (O)
1856 - Anton Hanisch (N), otec Benedikt
1863 - Anna Kunz (N), otec Joseph, matka Anna Tschöpe
1864 - Benedikt Hanisch a Anna Kunz (O)
1865 - Eleonora (N), otec neznámý, matka Franziska Kunz
1865 - Barbara Kunz (Z)
1867 - Joseph Zimmer a Barbara Kunz (O)
1873 - Joseph Kunz (Z)
1880 - Theresia Kunz (Z)
1883 - Anton Kunz (Z)
1885 - Anna Kunz (Z)
1887 - Marie Macháček (N), otec Wenzel, matka Anna Reinsch
1895 - Anna Knopf (N), otec Eduard, matka Anna Bauer
1900 - Marie Knopf (N), rodiče stejní
1903 - Franziska Knopf (N), rodiče stejní
1911 - Anna Feichtinger (N), otec Ferdinand, matka Anna Sprinz

Číslo popisné 38 (nemovitost zanikla už před r. 1910)

K usedlosti, která se skládala ze dvou budov, patřila velká louka a velké pole na Zimní straně. V roce 1880 tam žily tři rodiny, celkem 14 lidí, v roce 1890 už jen tři lidé, kteří zřejmě pracovali na nedalekých statcích. Dva pocházeli z Kačerova, jeden - Wilhelm Nowak byl pracovník z Čech. V roce 1910 a 1921 chybí údaje o sčítání, stavení pravděpodobně po r. 1890 vyhořelo a už nebylo obnoveno.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1864 - Anton a Theresia Abelt
1887 - Franz Wenzel
1901 - Heinrich a Klara Wenzel

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1789 - Theresia Kunz (N), vzala si Antona Michela
kolem r. 1840 - Joseph Kunz (vlastník polností) 
1856 - Cecilia Nutz (N), matka Anna Kunz
1857 - Andreas Neffe a Anna Kunz (O)
1865 - Wilhelm (N), matka Anna Kunz
1869 - Franziska Hanisch (N), otec Benedikt, matka Anna Kunz
1869 - Theresia Kunz (Z)
1873 - Anna Jung (N), otec Ferdinand, matka Theresia Karesch
1875 - Joseph Kunz (Z)
kolem r. 1880 - Ungradovi, Rohrovi

Číslo popisné 39 (nemovitost zanikla)

Jeden z největších statků v obci se třemi budovami na Zimní straně. Patřily k němu louky, pole i les. V roce 1880 tam žily dvě rodiny a čeleď, celkem 17 lidí, měli jednoho koně k tahu, 15 krav včetně jalovic, 5 koz a dvě prasata. V roce 1910 chovali dokonce 32 prasat, v té době tam žilo 9 lidí.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1869 - Anton a Franziska Ehspanner
1924 - Anna Neffe, Josef Ehspanner, Emil Ehspanner + 2 další děti měli překupní právo
1936 - bylo vymazáno překupní právo pro Annu Neffe

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1830 - Franziska Finger (N), vzala si Ehspannera
1834 - Katharina Ehspanner, roz. Neffe (Z)
1836 - Anton Ehspanner (N)
1836 - Theresia Neffe (N), otec Anton, vzala si Ehspanner
kolem r. 1840 - Anton Ehspaner (vlastník půdy) 
1853 - Joseph Michel a Anna Ehspanner (O)
1850 - Amand Finger a Franziska Ehspanner (O)
1853 - Theresie Neugebauer (N), otec Franz
1860 - Anna Neffe (N), otec Ferdinand, matka Katharina Ehspanner
1867 - Ferdinand Neffe a Katharina Ehspanner (O)
1869 - Anton Ehspanner (Z)
1869 - Joseph Kolatchek (N), otec Franz, matka Franziska Neugebauer
1869 - Anton Neugebauer a Theresia Ehspanner (O)
1869 - Anton Ehspanner a Franziska Wanitschke (O)
1870 - Anna Ehespanner (N), otec Anton, matka Franziska Wanitschke
1871 - Franz Polatschek a Franziska Neugebauer (O)
1871 - Anton Ehspanner (N), otec Anton, matka Franziska Wanitschke
1877 - Heinrich Ehspanner (N), rodiče stejní
1879 - Franz Ehspanner (N), rodiče stejní
1880 - Vincenc Ehespanner (N), rodiče stejní
kolem r. 1880 - Maria Köhler, Franz Briesel
1881 - Emilian Ehespanner (N), otec Anton, matka Franziska Wanitschke
1881 - Marianne Ehspanner (Z)
1883 - Vincenc Ehespanner (N), otec Anton, matka Franziska Wanitschke
1885 - Augustin Ehspanner (N), rodiče stejní
kolem r. 1886 - Anna Ehspanner
1890 - Franziska Ehspanner (N), otec Anton, matka Franziska Wanitschke
1906 - Franz Schmoranz a Franziska Kiesslich (O)
kolem r. 1910 - Anna Pischel

Číslo popisné 40 (rekreační chata na půdorysu)

Stavení u dnešní silnice v Kačerově naproti původní kovárně, kde před rokem 1938 žil vesnický kolář. V roce 1880 tam žily dvě starší ženy - Anna Sacher a Theresia Bodenberger. Chovaly dvě krávy a kozu. V roce 1910 tam bydlela rodina Prossů a dvě starší ženy (53 a 80 let). V chlévě byly tři krávy a koza. Ke stavení patřily louky kolem potoka a políčko.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1879 - Anna Sacher
1886 - Franz a Maria Šeda
1887 - Pius Pross
1889 - Ferdinad Pross a Anna Pross, roz. Knopf
1891 - Theresia Pross
1923 - Josef Pross
1929 - Anna Dittrich, v roce 1932 provdaná Prossová

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

Kolem r. 1840 - Clemens Sacher (vlastník polností)
1876 - Clemens Sacher (Z)
1878 - Josef Leder a Anna Reinsch (O)
kolem r. 1880 - Anna Sacher, Theresia Bodenberger
1893 - Anna Pross (N), otec Ferdinand, matka Theresie Michel
1902 - Ferdinad Pross

Obr. 5 - Budovy tzv. Prossova statku č. pop. 41 vedle fary.

Číslo popisné 41 (rekreační chata na půdorysu)

Jeden z největších statků v Kačerově za farou, skládal se ze tří objektů. Ke statku, který od roku 1880 patřil Prossům, přináležely rozsáhlé louky, pole a les. V roce 1880 tam žily tři rodiny, nejpočetnější Prossova, celkem 17 lidí. Ve stájích chovali 10 krav a dvě kozy.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1880 - Pius Pross a Marie Prossová, roz. Neugebauer

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

Kolem r. 1840 - Anton Pross (vlastník polností)
1855 - Josef Pross (N), otec Anton, matka Josepha Riesner
1857 - Pius Pross (N)
1861 - Wenzel Kunz (N), otec Wenzel, matka Theresia Schrott
1862 - Maria Schmoranz (Z)
1862 - Theresia Kunz (Z)
1863 - Barbara Pross (N), otec Anton, matka Josepha Riesner
1865 - Joseph Schmoranz a Anna Bräuer (O)
1869 - Johann Dittrich a Katharina Pross (O)
kolem r. 1871 - Anna Pross
kolem r. 1880 - Sacherova rodina
1872 - Josef Ehspanner a Theresia Pross (O)
kolem r. 1880 - Karl Pischel
1881 - Cecilia Pross (N), otec Pius, matka Marie Neugebauer
1876 - Theresia Ptak (Z)
1885 - Anton Pross (N), otec Pius, matka Marie Neugebauer
1887 - Marie Pross (N), rodiče stejní
1888 - Pius Pross (N), rodiče stejní
1890 - Franz Pross (N), rodiče stejní
1895 - Josef Pross (N), rodiče stejní
1897 - Johann Driemer (N), otec Johann, matka Mathilde Pischel
1903 - Cecilia Ehspanner (N), otec Franz, matka Franziska Weinmar
1907 - Ida Ehspanner (N), otec Franz, matka Franziska Weinmar
kolem r. 1910 - Marianna Grimm

Obr. 6 - Budova č. pop. 41 zezadu.

Obr. 7 - Roubené stavení patřilo ke statku č. pop. 41

Číslo popisné 42 (rekreační objekt)

Bývalá fara, která stojí za kostelem přes silnici. Skládala se ze tří objektů, dále k ní patřil ještě malý domek na místě, kde dnes stojí sousoší Pieta. V roce 1880 tam žilo šest lidí, chovali 5 krav a prase. Na farní statek navazovalo pole, které patřilo rychnovskému panství. Ke stavení nenáležely v roce 1856 žádné pozemky, tamní obyvatelé si je museli pronajímat od obce nebo vrchnosti

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

Římskokatolická církev

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1858 - Josef Winter a Anna Židek (O)
1860 - Joseph Uhlirz a Cecilia Židek (O)
1863 - Franziska Petrziczek (Z)
1863 - Theresia Sacher (Z)
1864 - Fabian Sacher a Elizabeth Dittrich (O)
1869 - Franziska Pischel (N), otec Joseph, matka Anna Hermann
1871 - Anton Suchánek (Z)
1879 - Christine Neugebauer (N), otec Josef, matka Christina Dörner
kolem r. 1880 - Vincenz Schmidt (farář), Franziska Vrabec (kolem r. 1880)
1885 - Anna Vrabec (Z)
kolem r. 1887 - Anton Reinsch
kolem r. 1911 - Ehspanner - rodina, Josef Scheitz , Agnes Kulstejn, Julie Hejhal, Apolonia Schröfel

Obr. 8 - Kačerovská fara č. pop. 42

Číslo popisné 43 (rekreační chalupa)

Chalupa u mostku přes Liberský potok na modře značené turistické stezce. Údajně tam před rokem 1938 bydlel krejčí. V roce 1880 tam žily dvě rodiny a také další lidé, celkem 7 osob. Chovali jen jednu kozu. Pracovali buď na některém ze statků v okolí, nebo se věnovali řemeslu. Ke stavení patřila jen louka ve svahu. Při sčítání v roce 1910 tam nebyla evidována žádná hospodářská zvířata.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1877 - Wilhelm a Anna Staněk
1911 - Franz Sprinz
1914 - Franziska Sprinz

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1807 - Anton Jüstel (N)
kolem r. 1856 - Anton Thien (vlastník polností)
1860 - Apolonia Thin (Z)
1862 - Franz Neumann (Z)
1863 - ? Hartmann a Marianna Neugebauer (O)
1866 - Anna Neugebauer (N), otec Franz, matka Anna Welzel
1868 - Katharina Sprinz (N), otec Johann, matka Maria Neugebauer
1868 - Franz Sprinz (N), otec neznámý, matka Anna Sprinz
1876 - Mathilde Pross (N), otec Anton, matka Anna Pischel
1876 - Wilhelm Staněk a Anna Sprinz (O)
1879 - Theresia Pross (N), otec Anton, matka Anna Pischel
1881 - Fabian Sacher (Z)
1894 - Anna Sprinz (N), otec Franz, matka Franziska Hermann
kolem r. 1910 - Wilhelm a Anna Stanjek

Číslo popisné 44 (rekreační chalupa)

Stavení situované přímo u Liberského potoka po proudu vlevo, naproti chalupě č. pop. 43. Před rokem 1938 tam údajně bylo řeznictví. K chalupě patřila pouze louka podél potoka. V roce 1880 tam bydlely dvě rodiny, celkem 14 lidí. Nechovali žádná domácí zvířata. V roce 1910 tam žilo 6 lidí - Pischelovi, Schaarovi a 85letá paní Reinischová, v chlévě měli jednu krávu a kozu.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1881 - Johann a Franziska Schaar
1910 - Franz a Anna Pischel

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1850 - Agnes Reinsch (N), otec Andreas, matka Theresia Kunz
1852 - Franz Hampel a Anna Reinsch (O)
1852 - Marianna Pross (N), otec Anton
kolem r. 1852 - Joseph Reinsch
kolem r. 1856 - Andreas Reinsch (vlastník polností) 
1857 - Anton Zimmer (Z)
1859 - Eduard Reinsch (N), otec Andreas, matka Theresia Kunz
1860 - Anna Reinsch (Z)
1864 - Maria Ulrich (N), otec Joseph, matka Barbara Reinsch
1865 - Joseph Ulrich a Barbara Reinsch (O)
1867 - Theresia Reinsch (Z)
1868 - Franziska Reinsch (Z)
1872 - Johann Ungrad a Agnes Reinsch (O)
kolem r. 1880 - Theresia Briesel, manželé Neffovi s dcerou Cecilií
1883 - Anna Schaar (N), otec Johann, matka Franziska Kunz
1885 - Anna Neffe (Z)
1890 - Franz Schaar (N), otec Johann, matka Franziska, Kunz
Marie Pischel (N), otec Franz, matka Anna Schaar

Číslo popisné 45 (rekreační chalupa)

Stavení u Liberského potoka po proudu vpravo, blízko kamenného mostku. Kolem vede modrá turistická stezka. Do roku 1856 nepatřily ke stavení žádné pozemky. V roce 1880 tam žila šestičlenná rodina Sprinzů, v chlévě měli dvě krávy a kozu, v roce 1910 tam bydlela šestičlenná rodina Rindů a 79letá Apolonia Dörner. Chovali jen tři kozy, museli pravděpodobně pracovat na některém ze statků nebo se věnovat řemeslu.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1883 - Johann Sprinz
1896 - Josef a Katharina Cyrus
1944 - Anna Cyrus (Tochta)

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1853 - Joseph Pischel a Marianna Kunz (O)
1855 - Ignatz Pischel (Z)
kolem r. 1856 - Ignatz Pischel (vlastník polností)
1857 - Joseph Sprinz (N), otec Johann, matka Marie Neugebauer
1860 - Johann Sprinz (N), rodiče stejní
1862 - Anton Sprinz (N), rodiče stejní
1865 - Franz Sprinz (N), rodiče stejní
1877 - Anna Sagner (N), otec Heinrich, matka Franziska Sprinz
1884 - Franz Sprinz (Z)
1898 - Heinrich Cyrus (N), otec Josef, matka Katharina Sprinz
1901 - Josef Cyrus (N), rodiče stejní
1902 - Franz Cyrus (N), rodiče stejní
1906 - Anton Cyrus (N), rodiče stejní
1908 - Hermine Rind (N), otec Josef, matka Anna Dörner

Obr. 9 - Chalupy s č. pop. 44, 45, 46 a 47 v údolí Liberského potoka

Číslo popisné 46 (rekreační chata)

Stavení bylo umístěno v údolí Liberského potoka pod lesem u cesty směřující k Prorubkám a ke statkům č. pop. 56 a 57. Před rokem 1938 se mu říkalo "Burg" (hrad), protože mělo hodně přístaveb a vypadalo trochu jako hrad. V roce 1880 tam žila šestičlenná rodina Rolletschků, ve chlévě měli 3 krávy. Ke stavení přináležely svažité louky podél cesty.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1870 - Franz a Katharina Rolletschek
1904 - Josef Rolletschek
1938 - František a Theresia Rolletschek

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1806 - Anton Jüstel (Z)
1844 - Anton Jüstel (Z)
kolem 1856 - Anton Jistel (vlastník polností)
1868 - Anton Sagner (N), otec Josef, matka Theresia Jüstel
kolem r. 1869 - Anna Jistel
1869 - Amand Sagner a Theresia Jistel (O)
1870 - Franz Macháček a Anna Jistel (O)
1871 - Agnes Rolleczek (N), otec Ignatz, matka Katharina Schröfel
1874 - Franz Rolletschek (N), rodiče stejní
1876 - Anton Jistel (Z)
1876 - Josef Rolletschek (N), otec Ignatz, matka Katharina Schröfel
1880 - Marie Rolletschek (N), otec Ignatz Rolletschek, matka Katharina Schröfel
1880 - Anna Jung (N), otec Johann Jung, matka Marie Rolletschek
1882 - Ferdinand Rolletschek (N), otec Ignatz, matka Katharina Schröfel
1887 - Heinrich Rolletschek (N), rodiče stejní
1902 - Heinrich Rind (N), otec Josef, matka Anna Dörner
1905 - Josef Rolletschek (N), otec Josef, matka Bertha Pischel

Číslo popisné 47 (rekreační chalupa)

Chalupa situovaná v údolí Liberského potoka po proudu na pravém břehu. Patřil k němu malý pozemek v bezprostředním okolí stavení. V roce 1880 tam žili čtyři lidé, chovali 3 krávy. V roce 1910 byl domek neobydlený, majitelem byl Neffe.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1868 - Aeraz
1884 - Amand a Barbara Neffe
1922 - Anna Neffe
1932 - Josef Rolletschek
1938 - Anna Cyrus

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

Kolem r. 1840 - Joseph Kunz (vlastník polností)
1852 - Katharina Kunz (N), otec Joseph, matka Anna
1858 - Anna Kunz (N), rodiče stejní
1860 - Marianna Zimmer (Z)
1861 - Vendelín Zimmer (Z)
kolem r. 1880 - Anton Kosinek, Wilhelmine Seibert (13 let)
1885 - Franz Pischel (N), otec Joseph, matka Wilhelmine Seibert
1887 - Marie Pischel (N), rodiče stejní

Číslo popisné 48 (rekreační chalupa)

Chalupa v údolí Liberského potoka, přímo nad potokem po proudu na pravé straně v těsné blízkosti č. pop. 47. Ke stavení patřila louka podél potoka a políčko nad domkem. V roce 1880 tam žilo pět lidí a chovali dvě krávy, v roce 1910 tam bydleli 4 lidé a měli jen 3 kozy.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1865 - Anna Schmoranz
1886 - Fridolin Bräuer
1887 - Florian a Katharina Neugebauer
1907 - Franz a Anna Schlagner

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

Kolem r. 1840 - Klemens (asi) Sacher (vlastník polností)
1857 - Heinrich Sacher (N), otec Julian, matka Anna Sagner
1857 - Anna Sacher (Z)
1858 - Anna Sacher (N), otec Julian, matka Anna Sagner
1858 - Elisabeth Sacher (Z),
1861 - Wilhelm Sacher (N) - otec Julian, matka Anna Sagner
1861 - Clemens Sacher (Z)
1870 - Katharina Neumann (Z)
1871 - Josef Schmoranz (Z)
1879 - Franz Bräuer (N), otec Fridolin, matka Anna Bauer
kolem r. 1880 - Josef Schröfel
1881 - Anna Bräuer (N), otec Fridolin, matka Anna Bauer
1883 - Klemens Bräuer (N), rodiče stejní
1892 - Anna Rind (N), otec Josef, matka Anna Dörner
1899 - Marie Rind (N), rodiče stejní
1906 - Marie Reinsch (N), otec Heinrich, matka Marie Schlagner

Číslo popisné 49 (rekreační chalupa)

K číslu popisnému patřily tři objekty - mlýn, pila a výměnek. Mlýn a pila stály těsně u Liberského potoka po proudu po obou stranách, výměnek byl na pravém břehu výše. Mlýn byl znám jako Neffův mlýn. K mlýnu patřily louky v jeho bezprostředním okolí a potom nejméně jedno velké pole jižně od silnice do Kunčiny Vsi. Dnes je tam pastvina. V roce 1880 tam žila třináctičlenná rodina Neffů. V chlévech měli 9 krav, kozu a prase. V roce 1910 tam bydlelo jen pět lidí, chovali jednoho koně k tahu, 6 krav, 3 kozy a 7 prasat.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1872 - Josef a Barbora Neffe
1905 - Emil Neffe, Cecilia Neffe

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1837 - Josef Neffe (N), vzal si Barbaru Nentwich
Kolem r. 1840 - Anton Nefe (vlastník polností)
1863 - Franziska Neffe (N), otec Anton, matka Marianna Wanitschke
1866 - Theresia Pischel (N), otec Sebastian, matka Theresia Rind
1867 - Ernest Neffe (N), otec Joseph, matka Barbara Nentwich
1870 - Emilian Neffe (N), rodiče stejní
1871 - Clemens Pischel (N), otec Sebastian Pischel, matka Josefa Thien
1873 - Franz Neffe (N), otec Josef, matka Barbara Nentwich
1874 - Franz Riesner (N), otec Franz, matka Anna Reinsch
1876 - Emanuel Exler (otec ? Exler, matka Filomena Neffe)
kolem r. 1875 - Maria Seibert
1878 - Marie Neffe (N), otec Josef, matka Barbara Nentwich
kolem r. 1886 - Adelhied Neffe

Číslo popisné 50 (rekreační chata na půdorysu)

Stavení situované v údolí Liberského potoka po proudu na pravém břehu, kousek od Neffova mlýna. Patřily k němu louky v bezprostředním okolí potoka a na příkrém břehu. V roce 1880 tam žily dvě rodiny (Rohrovi a Neugebauerovi), celkem 5 lidí. Měli jednu krávu a tamní hospodář choval také včely. V roce 1910 tam bydlela pětičlenná rodina Denků, která chovala jednu kozu.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1850 - Sebastian a Anna Rohr
1886 - Franz a Anna Rohr
1888 - Anton Zebek
1890 - Josef a Anna Denke
1913 - Franz Reichel
před r. 1938 byla vlastníkem obec Kačerov

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1780 - Johann Anton Pischel (N)
1854 - Franz Neugebauer (N), otec Anton, matka Marianna
kolem r. 1856 - Joseph Neugebauer (vlastník polností) 
1858 - Joseph Rohr (Z)
1864 - Clemens Zebek a Josepha Neugebauer (O)
1865 - Anton Zebek (N), otec Clemens, matka Josepha Neugebauer
1873 - Joseph Neugebauer (Z)
1885 - Sebastian Rohr (Z)
1889 - Anna Zebek (N), otec Anton Zebek, matka Elizabeth Nowak
1891 - Hermine Denke (N), otec Josef, matka Anna Beck
1895 - Filomena Denke (N), rodiče stejní
1899 - Josef Denke (N), rodiče stejní
1901 - Heinrich Denke (N), rodiče stejní
1912 - Anna Pischel (N), otec Franz, matka Anna Schaar

Číslo popisné 51 (nemovitost zanikla)

Chalupa byla umístěna v údolí Liberského potoka po proudu na pravé straně v těsné blízkosti potoka pod domem s číslem popisným 50. Patřilo k ní políčko nad chalupou. V roce 1880 tam žila rodina Bodenbergerů, chovali krávu a kozu. V roce 1910 tam bydlela tříčlenná rodina Sacherů, která měla ve chlévě dvě kozy.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1850 - Josef Bodenberger
1885 - Josef Štěpánek
1890 - Joseph a Theresia Sacher
1911 - Anton Sprinz
1914 - Franz a Maria Schmid
1916 - Wenzel a Anna Pischel
1931 - Anna Pischel
1936 - Anna Hetschel, roz. Pischel

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1729 - Anton Neffe
1851 - Joseph Hartmann (Z)
1853 - Adalbert Pischel (Z)
1853 - Anna Pischel (Z)
1855 - Joseph Pischel (Z)
kolem r. 1856 - Adalbert Pischel (vlastník polností)
1856 - Katharina Patzelt (Z)
1857 - Johann Marischka a Anna Patzelt (O)
1858 - Vincenz Marischka (N), otec Johann, matka Anna Nentwich
1872 - Maria Seibert (N), otec Amand, matka Theresia Ziepel
1877 - Franz Ehspanner (N), otec Franz, matka Josefa Krčmář
1881 - Marianna Bodenberger (Z)
1887 - Franziska Bodenberger (Z)

Číslo popisné 52 (rekreační chalupa)

Domek stojí v údolí Liberského potoka po proudu na pravé straně toku na samém konci vesnice. Původně se skládal ze dvou objektů, dnes už stojí jen obytná budova. Ke stavení přináležela louka kolem potoka a políčka ve svahu pod lesem. V roce 1880 tam žila dvanáctičlenná rodina Reinschů, měli tři krávy. V roce 1910 tam bydleli tři členové rodiny, chovali 4 krávy, kozu a 3 ovce.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1873 - Joachim Reinsch
1920 - Anna a Christian Reinsch

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

kolem r. 1840 - Franz Reinsch (vlastník polností)
1850 - Veronica Reinsch (Z)
1861 - Elisabeth Reinsch (Z)
1866 - Eduard Seidel (N), otec Christian, matka Elisabeth Reinsch
1868 - Adelheid Reinsch (N), otec Franz, matka Christine Riesner
1869 - Johann Reinsch (N), otec neznámý, matka Theresia Reinsch
1871 - Franz Reinsch (Z)
1873 - Christian Reinsch (N), otec Joachim, matka Amalie Zerbs
1874 - Sophia Pischel (N), otec Sebastian, matka Theresia Thin
1875 - Sagner a Theresia Reinsch (O)
1875 - Maria Sagner (N), otec Engelbert, matka Theresia Reinsch
1875 - Franz Reinsch (N), otec Joachim, matka Amalie Zerbs
1876 - Anna Riesner (N), otec Franz, matka Anna Reinsch
1879 - Joachim Reinsch a Amalie Strauch (O)
1880 - Joachim Reinsch (N), otec Joachim, matka Amalie Strauch
1882 - Amalie Reinsch (N), rodiče stejní
1882 - Johann Reinsch (N), otec Johann, matka Anna Langer
1888 - Eduard Reinsch (N), otec Joachim, matka Amalia Strauch
1892 - Marie Reinsch (N), rodiče stejní

Číslo popisné 53 (rekreační chalupa)

Chalupa na Letní straně v malém údolí u současné silnice vedoucí z Kačerova do Prorubek blízko statku s č. popisným 54. Ke stavení patřilo velké pole mezi údolíčkem a lesem. V roce 1880 tam žili čtyři lidé, měli 3 krávy. V roce 1910 tam bydlela sedmičlenná rodina Bodenbergerů, která chovala 2 krávy.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1877 - Josef Pischel
1894 - Joseph Neffe
1910 - Adolf Bodenberger

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

kolem r. 1840 - Joseph Pischel (vlastník polností)
1851 - Anna Pischel (N), otec Joseph, matka Anna
1851 - Johann Sprinz a Maria Neugebauer (O)
1862 - Anna Pischel (Z)
1867 - Joseph Neffe a Katharina Pischel (O)
1869 - Joseph Neffe (N), otec Joseph, matka Katharina Pischel
1873 - Barbara Pischel (Z)
1874 - Clemens Harwich a Katharina Neffe (O)
1875 - Anna Pischel (Z)
1896 - Ida Anna Neffe (N), otec Josef, matka Anna Zářecká
kolem r. 1910 - rodina Bodenbergerů

Číslo popisné 54 (nemovitost zanikla)

Velký statek se skládal ze tří budov, byl situován na Letní straně u současné cesty z Kačerova do Prorubek. Patřily k němu nejúrodnější pole podél cesty až k lesu. Dnes také slouží jako orná půda. V roce 1880 tam žila Pischelova rodina a další pomocníci, celkem 11 lidí. V chlévech měli jednoho koně k tahu, 12 krav, 2 kozy a prase. V roce 1910 tam bydlely dvě rodiny (Pischelovi a Kubitschkovi), dále Anna Stenzel, celkem 10 lidí. Chovali jednoho koně k tahu, 9 krav, 3 kozy, ovci a 6 prasat.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1860 - Ferdinand Pischel a Josepha, roz. Jung
1914 - Franz Helwich a manželka

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1795 - Andreas Nentwich (N), měl dceru Barbaru, která si vzala Schröfela
1808 - Josef Pischel (N), v roce 1838 si vzal Annu Acksteiner
kolem r. 1840 - Joseph Pischel (vlastník polností) 
1849 - Anton Pischel (Z)
1857 - Veronica Pischel (Z)
1864 - Georg Schreter a Maria Zeipelt (O)
1866 - Anton Priesel a Maria Öhl (O)
1870 - Josepha Pischel (N), otec Ferdinad, matka Josepha Jung
1872 - Anna Pischel (Z)
1873 - Joseph Schröfel a Anna Kubitschek (O)
1875 - Filomena Pischel (N), otec Ferdinad, matka Josepha Jung
1879 - Ida Pischel (N), rodiče stejní
kolem r. 1880 - Franziska Frosch
1881 - Ferdinand Pischel (N), otec Ferdinad, matka Josepha Jung
1882 - Anna Hermann (N), otec Joseph, matka Katharina Nentwich
1884 - Theresia Hermann (N), rodiče stejní
1887 - Anna Pischel (N), otec Ferdinand, matka Josepha Jung
1887 - Ferdinand Pischel (Z)
1890 - Franz Josef Kubíček (N), otec Peter, matka Josefa Pischel
1893 - Filomena Duschanek (N), otec Josef, matka Marghareta Wolf
1908 - Hermine Pischel (N), otec Ferdinad, matka Sofia Briesel
kolem r. 1910 - Anna Stenzel

Číslo popisné 55 (nemovitost zanikla)

Větší statek skládající se ze tří budov na Letní straně nedaleko dnešní silnice z Kačerova do Prorubek. Patřily k němu nejkvalitnější pozemky po obou stranách silnice, dnes je tam orná půda, na které se stále hospodaří. V roce 1880 tam žily tři rodiny, celkem 17 lidí. V chlévech měli jednoho koně k tahu, 10 krav a kozu. V roce 1910 tam bydlela osmičlenná rodina Zwerschke a Josef Neffe. Měli 4 krávy, 2 kozy a 3 prasata.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1850 - Joachim Neffe
1889 - Joseph Neffe
1892 - Anna Neffe
1897 - František a Anna Zwertschke
1933 - polovinu dostala Františka Zwertschke

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1758 - Katharina Neffe (N), vzala si Lorenze Ehspannera, její syn byl Anton Ehspanner
kolem r. 1840 - Joachim Neffe (vlastník polností)
1851 - Joachim Neffe a Marianna Nentwich (O)
1851 - Marianna Pischel (N), otec Joseph, matka ? Abel
1851 - Franz Neffe (N), otec Joachim, matka Marianna Nentwich
1853 - Anna Pischel (N), otec Joseph, matka ? Abel
1857 - Anna Neffe (N), otec Joachim, matka Marianna Nentwich
1860 - Wendelin Kunz (Z)
1863 - Franz Neffe a Anna Židek (O)
1867 - Joachim Neffe (N), otec Joachim, matka Marianna Nentwich
kolem r. 1869 - Theresia Pischel
1869 - Anton Čtvrtečka a Anna Metzner (O)
1873 - Marianna Pischel (Z)
1873 - Franz Hermann a Barbara Pischel (O)
1874 - Marianna Nentwich (Z)
1875 - Maria Jung (N), otec Ferdinan, matka Theresia Karesch
1875 - Augustin (N), otec Anton Pischel, matka Anna Neffe
kolem r. 1880 - Ferdinand Jung, Theresia Karesch
1880 - Ferdinand Jung (Z)
1882 - Andreas Neffe (Z)
kolem r. 1884 - Marie Pischel
1887 - Marie Neffe (N), otec neznámý, matka Anna Neffe
1893 - Josef Neffe (N), otec Josef, matka Anna Schröfel
1896 - Franz Zwerschke (N), otec Pius Zwerschke, matka Anna Schröfel

Číslo popisné 56 (nemovitost zanikla)

Větší statek skládající se ze dvou budov na Letní straně u silnice z Kačerova do Prorubek. Přináležely k němu pozemky v pruhu od lesa k současné silnici. Dnes se využívají jako orná půda. V roce 1880 tam žily dvě rodiny, celkem 9 lidí. Chovaly 9 krav, 2 kozy a prase.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1867 - Joseph Schröfel
1914 - Anton Michel
1906 - Emilian a Marianna Michel
1928 - Antonín Michel

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1795 - Ignatz Schröfel (N)
1800 - Sebastian Schröfel (N)
1835 - Josef Schröfel (N)
kolem r. 1840 - Ignatz Schröfel (vlastník polností)
1861 - Katharina Pischel (N), otec Anton, matka Anna Wanitschke
1879 - Franziska Schröfel (N), otec Joseph, matka Anna Kubíček
1863 - Johann Hampel a Theresia Schröfel (O)
1864 - Joseph Schröfel a Franziska Pross (O)
1866 - Joseph Schröfel (N), otec Joseph, matka Franciska Pross
1869 - Anna Koleczek (N), otec Ignatz, matka Katharina Schröfel
1869 - Margaretha Neffe (Z)
1872 - Franziska Schröfel (Z)
1873 - Anna Schröfel (N), otec Joseph, matka Anna Kubitschek
1874 - Theresia Neugebauer (N), otec Joseph, matka Christina Dörner
1876 - Ignatz Schröfel (Z)
1877 - Maria Schröfel (N), otec Josef, matka Anna Kubitschek
1880 - Katharine Schröfel (Z)
kolem r. 1800 - Florian Zenke
1882 - Mathilde Schröfel (N), otec Josef, matka Anna Kubitschek
kolem r. 1899 - Marie Schröfel
kolem r. 1883 - Marie Kubitschek
kolem r. 1910 - Michelova rodina, Josef Ungrad, Maria Schöps

Obr. 10 - Stavení s č. pop. 57 na Letní straně

Číslo popisné 57 (nemovitost zanikla)

Větší statek skládající se ze dvou samostatných budov stál na Letní straně po levé straně současné silnice z Kačerova do Prorubek. Patřil k němu pruh pole západně od silnice až k lesu. I dnes se využívá jako orná půda. V roce 1880 tam žila Neffova rodina a pomocníci, celkem 8 lidí. Chovali 2 koně, 6 krav a kozu. V roce 1910 tam bydlela pětičlenná Neffova rodina, v chlévech měli jednoho koně k tahu, 9 krav, 2 kozy a 3 prasata.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1875 - Ferdinand a Katharina Neffe
1937 - Josef Rolletschek

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1760 - Anton Neffe (N)
1800 - Johann Franz Nentwich (N)
1837 - Katharina Neffe (N), otec Joseph Neffe
kolem r. 1840 - Joseph Neffe (vlastník polností)
1869 - Josepha Zebek (Z)
1872 - Clemens Zeipel (N), otec Clemens, matka Marianna Driemer
kolem r. 1880 - Josef Driemer, Anton Matiaske, Elisabeth Steiner
kolem r. 1883 - Anna Neffe
1884 - Franz Joseph Neffe (Z)

Číslo popisné 58 (rekreační chata na půdorysu stodoly, rekreační chalupa)

Velký Nentwichův statek na Letní straně přezdívaný "Linden hof" (lipový dvůr). Bylo to proto, že kolem statku rostlo 11 velkých lip. Ke statku přináležely louky a pole v okolí, a také velké pole přes silnici. Dodnes se využívají jako orná půda a louky. V roce 1880 tam žilo 12 lidí, chovali jednoho koně k tahu, 11 krav a prase. V roce 1910 už měli dva koně, 17 krav, 3 kozy a 6 prasat. V té době tam žilo 12 lidí.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1875 - Josef Nentwich
1918 - Franz Nentwich, Emil Nentwich
1919 - Anna Nentwich, roz. Wanitschke

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1771 - Johann Joseph Jüstel (N), otec Johann Georg Jüstel
1802 - Franz Joseph Nentwich (N), vzal si Mariannu Diettrich
1831 - Franz Nentwich (N)
1835 - Josef Nentwich (N)
kolem r. 1840 - Franz Nentwich (vlastník polností)
1851 - Joseph Biedermann a Katharina Nentwich (O)
1854 - Josef Biedermann (N), otec Joseph, matka Katharina Nentwich
1855 - Franz Nentwich (N), otec Franz, matka Franziska Nentwich
1857 - Josef Nentwich (N), rodiče stejní
1858 - Anna Nentwich (N), rodiče stejní
1860 - Franz Nentwich (Z)
1862 - Joseph Neffe a Barbara Nentwich (O)
1864 - Franz Nentwich (Z)
1865 - Ignatz Štěpánek a Franzisca Nentwich (O)
1875 - Josef Acksteiner a Anna Pelzel (O)
1879 - Joseph Nentwich a Sofie Briesel (O)
1880 - Franz Nentwich (N), otec Joseph, matka Sofie Briesel
kolem r. 1880 - Pischel-rodina, dále Marsänger, Franz Stanjek, Josef Schmid, Anna Wanitschke
kolem r. 1884 - Joseph Nentwich a Marie Wanitschke
1885 - Heinrich Netwich (N), otec Joseph, matka Marie Pross
1887 - Emil Nentwich (N), otec Joseph, matka Marie Wanitschke
1888 - Konrad Nentwich (N), rodiče stejní
1897 - Adolf Nentwich (N), otec Josef, matka Anna Jung
1903 - Ernest Nentwich (N), otec Josef, matka Anna Jung
1907 - Anna Driemer (N), otec Eduard, matka Elisabeth Denke
kolem r. 1910 - Anna Rind

Obr. 11 - Nentwichův statek č. pop. 58 a stavení č. pop. 48 v údolí Liberského potoka

Číslo popisné 59 (rekreační chaty na půdorysu)

Velký statek, jehož součástí byly čtyři budovy. Byl situován na Letní straně na horizontu údolí u lokality Svatý Jan. Patřily k němu velké pozemky v údolí naproti kostelu a podél silnice z Kačerova do Prorubek. V roce 1880 tam žila rodina Nentwichů a Öhlů a pomocníci, celkem 12 lidí. Ve chlévech chovali 2 koně k tahu, 12 krav a 3 kozy.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1841 - Josef Nentwich
1884 - Franz a Katharina Nentwich
1909 - Nentwich
1921 - manželé Nentwichovi

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1727 - Andreas Nentwich (N)
1777 - Marianna Franziska Acksteiner (N)
1780 - Anna Nentwich (N), vzala si 1799 Josefa Wanitschke, měli dceru Mariannu Neugebauer
1795 - Andreas Nentwich (N)
kolem r. 1840 - Joseph Nentwich (vlastník polností) 
1851 - Johann Schröfel a Barbara Nentwich (O)
1851 - Anna Biedermann (N), otec Joseph, matka Nentwich
1852 - Franz Biedermann (N), otec Joseph, matka Nentwich
1853 - Nentwich a Katharine Neffe (O)
1855 - Franz Nentwich a Franziska ? (O)
1858 - Anna Nentwich (N), vzala si Wilhelma Briesela
1863 - Anton Wanitschke a Josepha Nentwich (O)
1863 - Katharine Nentwich (Z)
1863 - Theresia Nentwich (Z)
1873 - Franz Öhl (Z)
1876 - Andreas Nentwich (Z)
1880 - Anna Nentwich (N), otec Franz, matka Anna Michel
kolem r. 1880 - Franz Sacher, Marianna Pischel
1883 - Johann Öhl (Z)
1885 - Anna Neugebauer (N), otec Johann, matka Anna Öhl
1887 - Josef Nentwich (N), otec Franz, matka Anna Michel
1887 - Josef Pischel (Z)
1889 - Franziska Nentwich (N), otec Franz, matka Anna Michel
1892 - Franz Roth (N), otec Josef, matka Mathilde Abelt
kolem r. 1902 - Eduard Driemer a Elisabetha Denke
kolem r. 1910 - Ignatz Zimmer, Anna Nutz

Obr. 12 - Velký statek č. pop. 59

Číslo popisné 60 (rekreační chalupa)

Stavení je situováno v údolí Liberského potoka po proudu na pravém břehu nad rybníčkem. Přináležely k němu jen pole v nejbližším okolí. V roce 1880 tam žili čtyři lidé, chovali krávu a kozu. V roce 1910 tam bydlela pětičlenná rodina  Wanitschke a 74letá Theresia Ptak, celkem 6 lidí.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1880 - Karl a Theresia Bräuner
1888 - Theresia Bräuner
1897 - Josef Ptak
1905 - Heinrich Wanitschke a Rosalie, roz. Kunz

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

kolem r. 1840 - Joseph Ungrad (vlastník polností)

kolem r. 1856 - Josef Lustig (vlastník polností)
1853 - Clemens Ungrad (Z)
1869 - Joseph Lustig a Theresia Schmid (O)
1871 - Ignatz Lustig (Z)
1874 - Anna Lustig (N), otec Joseph, matka Theresia Schmid
kolem r. 1880 - Theresia Bräuner, Anna Remek, Josef Lustig
1906 - Rosalia Wanitschke (N), otec Heinrich, matka Rosalia Kunz
1908 - Augustin Wanitschke (N), stejní rodiče
1910 - Heinrich Wanitschke (N), stejní rodiče
kolem r. 1910 - Theresia Ptak

Číslo popisné 61 (rekreační chaty na půdorysu)

Velký statek skládající se ze tří budov situovaný u současné cesty vedoucí od mostku přes Liberský potok směrem ke Svatému Janu. Dnes jsou tam na části půdorysu rekreační chaty. Ke statku patřily louky a polnosti severozápadně k dnešní silnici z Kačerova do Prorubek. Ke statku patřil také kamenný domek u dnešní hlavní cesty z Prorubek do Uhřínova v lokalitě sv. Jan, v pozemkových knihách je označen jako kaplička. Jeden čas na usedlosti žil čalouník Eduard Ungrad. V roce 1880 tam bydlely rodiny Ungradů a Reinschů, celkem 16 lidí. Chovali 14 krav, 3 kozy a 2 ovce. V roce 1910 tam bydlela rodina Ungradů, a místo Reinschů rodina Neugebauerů, celkem 10 lidí. Ve chlévech měli jednoho koně, 9 krav, 3 kozy a 3 prasata.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1871 - Anna Ungrad
1889 - Pius Ungrad
1907 - Wilhelm Ungrad
1913 - Ferdinand Pischel
1923 - Franz a Marie Nutz

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1616 - Mathes Ungerathen (N), manželka Eva
kolem r. 1840 - Anton Ungrad (vlastník polností)
1688 - Mathes Ungerathen (Z)
1808 - Anton Ungrad (N)
1854 - Joachim Ungrad (N)
1859 - Anna Ungrad (N), otec Anton, matka Marianne Nentwich
1882 - Anton Ungrad (Z)
kolem r. 1880 - Franziska Briesel, rodina Reinschů
1897 - Anna Matouschek (N), otec Ferdinad, matka Anna Schmoranz
kolem r. 1908 - Wilhelm Ungrad a Anna Schmid
kolem r. 1910 - rodina Neugebauerů

Číslo popisné 62 (rekreační chalupa)

Roubené stavení v údolí Liberského potoka, přímo u současného mostku po proudu na pravém břehu, nedaleko bývalé kovárny s č. pop. 87. Patřily k němu louka a políčko v bezprostředním okolí. V roce 1880 tam žila šestičlenná rodina Pischelů a další osoby, celkem 13 lidí. Žila tam tehdy i Franziska Wanitschke, která byla porodní bábou. Ve chlévě měli pouze dva tažné voli. V roce 1910 tam bydleli manželé Kunzovi a chovali dvě kozy. 

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1853 - Anna Wanitschke, provd. Procházka
1860 - Maxmilian Leichter
1894 - Anna Leichter
1907 - Anna Denke
1909 - Wilibald Kunz
1937 - Hugo a Františka Winkler

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1773 - Barbara Jüstel (N), otec Johann Georg Jüstel, vzala si Franze Wanitschkeho
1838 - Franz Wanitschke (Z)
1851 - Sebastian Procházka a Anna ? (O)
1853 - Ludmila Suchanek (N), otec Josef, matka Cecilia ?
1855 - Joseph Prause a Franziska Wanitschke (O)
kolem r. 1856 - Sebastian Procházka (vlastník polností)
1856 - Sebastian Procházka (Z)
1858 - Theresia Briesel (N), otec Sebastian, matka Barbara Wanitschke
1861 - Ottmar Leichter (N), otec Maxmilian, matka Anna
1869 - Anna Neugebauer (N), otec Franz, matka Josepha Wanitschke
kolem r. 1880 - Pischelova rodina
kolem r. 1899 - Anna Leichter
kolem r. 1910 - Wilibald Kunz

Číslo popisné 63 (nemovitost zanikla)

Stavení v údolí Liberského potoka, pod bývalou hospodou č. pop. 85. Ke stavení přináležely louky u rybníčku a nedaleké políčko. V roce 1880 tam bydlela Kunzova rodina, chovali jednu krávu.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1865 - Josef a Anna Reinsch
1885 - Anna Reinsch
1890 - Wenzel a Franziska Kunz
1902 - Franziska Kunz
1938 - František a Kateřina Matiaske

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

kolem r. 1856 - Joseph Ungrad (vlastník polností)
1857 - Josef Ungrad (N), otec Joseph, Theresia Kunz
1870 - Anna Herzig (N), otec Franz, matka Anna Schmoranz
1873 - Wenzel Kunz a Anna Reinsch (O)
1873 - Joseph Reinsch (Z)
1885 - Sebastian Pischel (Z)
1887 - Anna Kunz (Z)
kolem r. 1910 - Franziska Matiaske, Anna Pischel a Franziska Kunz

Obr. 13 - Stavení č. pop. 64, ze kterého později vznikla tkalcovna se stavy na vodní pohon

Číslo popisné 64 (rekreační chata na půdorysu)

Stavení, které se později změnilo na tkalcovnu. K pohonu několika mechanických stavů sloužil rybníček, do kterého přitékala voda z Liberského potoka. Odtud tekla voda náhonem do tkalcovny. Už v roce 1921 fungoval v tkalcovně také obchod s látkami a galantérií. V 18. století se zpracovával na plátno len, od poloviny 19. století se v regionu rozmáhalo tkalcování dovážené bavlny. V roce 1880 ve stavení bydlely rodiny Reinischovi a Grundmannovi, celkem 11 lidí. V chlévech byly dvě krávy a hospodáři se věnovali také včelařství.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1879 - Andreas Reinisch
1890 - Eduard a Ottilie Reinisch
1914 - Hubert a Anna Hofmann

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

kolem r. 1852 - Franz Bräuer a Anna Sacher
1852 - Alois Grundmann (N), otec Joseph, matka Juliana Pelzl
1854 - Fridolin Bräuer (N) otec Franz, matka Anna ?
kolem r. 1856 - Andreas Neffe (vlastník polností)
1858 - Joseph Neffe (N), otec Andreas, matka Anna Kunz
1873 - Augustin Postler (N), otec Anton, matka Elisabeth Pilgner
kolem r. 1880 - Reinischova rodina
1879 - Franz Nentwich a Anna Michel (O)
1882 - Juliana Grundmann (Z)
1894 - Alfred Ham (N), otec Sergius, matka Filomena Kühn
1895 - Ida Ham (N), rodiče stejní
kolem r. 1910 - Reinischovi, Agnes Ungrad

Číslo popisné 65 (nemovitost zanikla už před rokem 1926)

Stavení v údolí Liberského potoka, naproti tkalcovně přes potok. V roce 1880 tam žila osmičlenná rodina Pischelů, sčítací komise neevidovala žádné hospodářské zvíře. Dospělí pravděpodobně pracovali v tkalcovně. V roce 1810 tam žili tři lidé, měli čtyři kozy a drůbež. V roce 1926 je v pozemkových knihách záznam, že chalupa byla zbourána.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1874 - Konstantin Pieschel a Christina Pieschel
1885 - Florian Neugebauer a Katharina Neugebauer
1887 - Andreas Nefe a Maria Rolletschek
1904 - Cäcilia Neugebauer
1913 - Franz Neumann a Agnes Neumann, Anna Neumann
1922 - Josef Neumann

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z) 

1804 - Florian Pieschel (N)
1842 - Konstantin Pieschel (N)
kolem r. 1856 - Andreas (asi) Pischel (majitel polností) 
1864 - Konstantin Pieschel + Christina Pták (O)
1864 - Franziska Pischel (N), otec Konstantin, matka Christina Pták
1865 - Adolf Pischel (N), rodiče stejní
1867 - Franz Pischel (Z)
1868 - Josef Pischel (N)
1872 - Josef Pischel (N), otec Konstantin, matka Christina Pták
1874 - Regina Pischel (N), rodiče stejní
1880 - Wenzel Pischel (Z)
1883 - Christina Pischel (Z)
1886 - Josefa (N), otec neznámý, matka Franziska Pischel
Kolem r. 1890 - Franz Nefe, Anna Rolletschek (10 let)
1892 - Franz Nefe (N), otec Andreas, matka Marie Rolletschek
Kolem r. 1900 - Anna Rolletschek
1902 - Heinrich Rolletschek (N), otec neznámý, matka Anna Rolletschek
Kolem r. 1910 - Cecilie Neugebauer, Anton (asi) Nefe (83 let), Franz Nefe 

Číslo popisné 66 (nemovitost zanikla)

Stavení v údolí Liberského potoka, v těsné blízkosti tkalcovny. Před rokem 1938 tam údajně bydlel švec a opravoval boty. V roce 1880 tam bydlela jedenáctičlenná rodina Walterů a Johann Preisler, ve chlévě chovali krávu a kozu. Ke stavení patřila bažinatá louka v okolí potoka.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1853 - Joachim Walter
1887 - Johann a Franziska Preissler
1936 - Eduard Preissler

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1825 - Anton Bodenberger (Z)
1851 - Franziska Walter (N), otec Joachim, matka Susana ?
Kolem r. 1852 - Sebastian Klar
1853 - Cecilia Walter (N), rodiče stejní
1853 - Rosa Fischel (N), otec Leopold, matka Anna Lövi
1855 - Rudolf Fischel (N), stejní rodiče
kolem r. 1856 - Joachim Valter (vlastník polností)
1856 - Wilhelm Walter (Z)
1858 - Joseph Denke a Marianna Walter (O)
1858 - Adelheid Fischel (N), otec Leopold, matka Anna Lövi
1858 - Joseph Denke (N), otec Josef, matka Marianna Walter
1859 - Emilian Fischl (N), otec Leopold, matka Anna Weisband
1861 - Mathilde Fischl (N), stejní rodiče
1861 - Florian Walter (Z)
1868 - Ferdinad Walter (N), otec Joachim, matka Susana ?
1869 - Johann Denke a Barbara Schedivi (O)
1869 - Johann Denke (N), otec Johan, matka Barbara Schedivi
1873 - Franziska Ehspanner (N), otec Franz, matka Josefa Krčmář
1879 - Carl Preisler (N), otec Johann, matka Franziska Walter
1892 - Hermina Preissler (N), otec Johann, matka Franziska Walter

Obr. 14 - Stavení v údolí Liberského potoka s č. pop. 67, 68 (mlýn), 41 a 73 (škola)

Číslo popisné 67 (rekreační chalupa)

Chalupa je situovaná v údolí Liberského potoka po proudu na levém břehu, severozápadně od kostela. Patřily k ní jen pozemky v bezprostředním okolí. V roce 1880 tam žilo 8 lidí (Neffovi, Reinschovi, Jungovi a porodní bába Theresia Procházka), měli krávu a kozu. V roce 1910 tam bydlela šestičlenná Neffova rodina.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1876 - Anton a Marianna Neffe
1906 - Karl a Theresie Neffe, roz. Albrecht
1935 - Josef Neffe

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

kolem r. 1840 - Franz Reinsch (vlastník polností)
1851 - Joseph Reinsch (N), otec Franz, matka Marianna
1853 - Franz Reinsch (N), otec Franz, matka Marianna Müller
1855 - Franziska Reinsch (N), rodiče stejní
1860 - Josepha Remek (N), otec Johann, matka Anna Reinsch
1863 - Anna Reinsch (N), otec Amand, matka Anna Neugebauer
1863 - Franz Reinsch (Z)
1863 - Elizabeth Pischel (Z)
1869 - Wilhelm Kheil (N), otec Bernard, matka Barbara Abel
1859 - Barbara Reinsch (Z)
1869 - Amand Reinsch (N), otec Amand, matka Anna Neugebauer
kolem r. 1877 - Josepha Jung
kolem r. 1881 - Clemens Jung a Anna Biedermann
1887 - Josef Reinsch (Z)
kolem r. 1888 - Theresia Procházka
1894 - Anna Neffe (N), otec Karl, matka Theresia Albrecht
1896 - Marie Neffe (N), rodiče stejní
1904 - Josef Neffe (N), rodiče stejní

Číslo popisné 68 (rekreační chalupa)

Bývalý mlýn na pravém břehu Liberského potoka po proudu. Do současnosti se zachovala jen část, dnes slouží jako rekreační chalupa. K mlýnu patřila ještě budova naproti přes současnou cestu v jejím ohybu. K mlýnu vedl náhon, který sváděl vodu z asi 100 metrů vzdáleného rybníčku. Naproti mlýnu, kde je dnes křížek, stál údajně už v roce 1556 původní dřevěný kostelík. V roce 1880 žila ve mlýně sedmičlenná Mayerova rodina, měli krávu a kozu. V roce 1910 tam bydlela čtyřčlenná rodina Rolletschků, chovali jednu krávu.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1878 - Amand Mayer
1897 - Franz Rolletschek
1911 - Anna Mathilda Rolletschek
1916 - Anna Rolletschek

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1850 - Ignatz Ehspanner a Marianna Kunz (O)
1851 - Franz Wolf (Z)
1853 - Joseph Obst a Josepha Meyer (O)
kolem r. 1856 - Amand Mayer (vlastník polností)
1858 - Florian Mayer (Z)
1869 - Amand Mayer (Z)
1873 - Genovéva Mayer (N), otec Amand, matka Ludmila Herrmann
1874 - Amand Mayer (N), rodiče stejní
1876 - Heinrich Mayer (N), rodiče stejní
kolem r. 1887 - Amand Mayer
1878 - Anna Mayer (N), otec Amand, matka Ludmila Herrmann
1882 - Emilian Mayer (N), rodiče stejní
1884 - Franz Mayer (N), rodiče stejní
1887 - Marie Mayer (N), rodiče stejní
1888 - Sofie Mayer (N), rodiče stejní
1912 - Ida Rolletschek (N), otec Heinrich, matka Anna Schmid

Číslo popisné 69 (nemovitost zanikla)

Stavení stálo těsně u mlýna č. pop. 69 v údolí Liberského potoka. Zřejmě k němu patřila jen okolní louka. V roce 1880 tam žila čtyřčlenná Bodenbergerova rodina, měli jednu krávu a kozu. V roce tam bydlela 69letá Franziska Schmoranzová s dcerou Rosou. Chovaly jen drůbež.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1874 - Josef a Anna Bodenberger
1901 - Joseph a Anna Nentwich
1903 - Rücker
1917 - Anna Rolletschek

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

kolem r. 1856 - Franz Bodenberger (vlastník polností)
1859 - Katharina Ungrad (N), otec Joseph, matka Theresia Mayer
1858 - Elizabeth Bodenberger (Z)
1863 - Franz Bodenberger (Z)
1869 - Amand Mayer (Z)
1874 - Amand Mayer (N), otec Amand, matka Ludmila Herrmann
1876 - Heinrich Mayer (N), rodiče stejní
1876 - Augustin Bodenberger (N), otec Joseph, matka Anna Nentwich
1877 - Anna Kraus (N), otec Rafael, matka Anna Tomek
1878 - Franz Bodenberger (Z)
1890 - Marie Bodenberger (N), otec Josef, matka Marie Sprinz
kolem r. 1902 - Josef Pischel
1903 - Augustin Driemer (N), otec Johann, matka Mathilde Pischel
kolem r. 1910 - Franziska Schmoranz, Rosa Schmoranz

Číslo popisné 70 (rekreační chalupa)

Chalupa je situována v lokalitě Polanka na horním toku řeky Kněžná na hranici katastrálního území Kačerov. Patřily k ní louky a políčko kolem potoka. V roce 1880 tam žila desetičlenná rodina Bergmannů, ve chlévě měli krávu a kozu. V roce 1910 už tam žili jen tři lidé - manželé Grundmannovi a 76letá Anna Trojosky, chovali dvě kozy.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1880 - Ferdinand Bergmann
1889 - Anna Neugebauer
1899 - Alois Obst
1991 - Theresia Remek
1902 - Katharina Ungrad
1908 - Alois Grundmann
1914 - Maria Wenzel
1923 - Heinrich a Theresia Hartwich

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

kolem r. 1840 - Florian Bergmann (vlastník polností)
1851 - Franziska Bergmann (N), otec Florian, matka Marianna ?
1855 - Josephina Bergmann (N), rodiče stejní
1862 - Maria Bergmann (Z)
1866 - Florian Bergmann a Anna Beck (O)
1870 - Ferdinand (N), otec Florian, matka Anna Beck
1872 - Ferdinand Bergmann a Anna Beck (O)
1873 - Adolf Bergmann (N), otec Ferdinand, matka Anna Beck
1882 - Florian Bergmann (Z)
1895 - Heinrich Neugebauer (N), otec Franz, matka Anna Matiaske
1902 - Anna Pischel (N), otec Josef, matka Josefa Marie Schmoranz
kolem r. 1910 - Anna Trojosky

Číslo popisné 71 (nemovitost zanikla)

Stavení na Horní straně ve skupině s č. pop. 72 a 79 u cesty z Kačerova na Šajtavu na konci katastrálního území Kačerov. Patřily k němu malé pozemky v bezprostřední blízkosti. Okolo byl les. Dnes je tam všude lesní porost. V roce 1880 tam žila pětičlenná Feichtingerova rodina, která z domácích zvířat chovala jen tři kozy. V roce 1910 tam bydleli starší manželé Palletschkovi, měli krávu a kozu.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1867 - Michael Neffe
1889 - Johann a Anna Nentwich
1896 - Franz a Gertrude Rolletschek
1918 - Marie Seidel, v roce 1936 se provdala za Stelzela

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

kolem r. 1840 - Joseph Katzer (vlastník polností)
1850 - Anton Junk (Z)
1852 - Peter Blümel a Anna Reinsch (O)
1854 - Anna Obst (N)
1861 - Anton Schmoranz (N), otec Joseph, matka Veronica Neffe
1863 - Johann Marsänger (N), otec neznámý, matka Clara Marsänger
1864 - Clara Pelzel (N), otec Joseph, matka Clara Marsänger
1864 - Amand Zeipelt a Clara Marsänger (O)
1867 - Franziska Pelzel (N), otec Joseph, matka Clara Marsänger
1865 - Marianna Acksteiner (Z)
1866 - Anton Kunz (Z)
1868 - Theresia Kunz (Z)
1869 - Anna Pelzel (N), otec Joseph, matka Clara Marsänger
1869 - Anna Jung (Z)
1870 - Anna Kunz (Z)
1871 - Wilhelm Staněk (N), otec Wilhelm, matka Christine Zahradník
kolem r. 1880 - Feichtinger-rodina
1882 - Franz Jung (Z)
1883 - Emilian Neffe (N), otec Pius, matka Franziska Finger
1885 - Friedrich Neffe (N), rodiče stejní
1889 - Cecilia Neffe (N), rodiče stejní
1889 - Anna Nentwich (N), otec Johann, matka Anna Wenzel
1891 - Rudolf Nentwich (N), otec Johann, matka Anna Neffe
1894 - Ida Nentwich (N), rodiče stejní
kolem r. 1910 - manželé Palletschke

Číslo popisné 72 (nemovitost zanikla už před r. 1910)

Stavení vedle č. pop. 71 na Horní straně na konci katastrálního území při cestě z Kačerova na Šajtavu. Přináležel k němu jen malý kousek louky a pole. V roce 1880 tam žila pětičlenná rodina Pischelů, chovali dvě krávy. V roce 1890 tam bydlela osmičlenná rodina Schmoranzů, v roce 1910 už bylo stavení prázdné, stejně jako v roce 1921. Je možné, že bylo neobyvatelné.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1883 - Christof Schmoranz
1896 - Joseph Schmoranz
1910 - Adolf Seidl
1937 - půlku dostala Marie Seidl, provdaná Neffe

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

kolem r. 1840 - Franz Pischel (vlastník polností)
1860 - Theresia Pischel (Z)
1869 - Josef Peikert a Marianna Pischel (O)
1854 - Johann Raschter a Anna (O)
1859 - Theresia Pischel (Z)
1857 - Franziska Pischel (N), otec Franz, matka Johanna Nutz
1870 - Franz Pischel (Z)
1871 - Maria Peikert (N), otec Joseph, matka Marianna Pischel
1871 - Johann Pischel (Z)
1878 - Joseph Pischel (N), otec Franz, matka Maria Hartwich
1882 - Franziska Pischel (N), rodiče stejní
1901 - Heinrich Schmoranz (N), otec Joseph, matka Anastazia Welzel
1888 - Josef Theiner (N), otec Josef, matka Franziska Schmoranz
1889 - Robert Ungrad (N), otec neznámý, matka Anna Ungrad

Obr. 15 - Kačerovská škola s č. pop. 73

Číslo popisné 73 (rekreační objekt)

Jde o bývalou školu postavenou z kamene v roce 1822, situovanou vedle kostela přímo u silnice z Kačerova do Kunčiny Vsi. Předtím se vyučovalo po jednotlivých chalupách. V roce 1883 byla zvýšena o roubené patro. Škola měla dvě třídy, v nichž se učili žáci z více ročníků. Ve škole bydlely rodiny učitelů a učitelských pomocníků. V roce 1880 tam žila šestičlenná rodina učitele Alligera, která chovala jednu krávu. Bylo tam i místo pro hospodářská zvířata. Podle Indikační skici ke Stabilnímu katastru z roku 1840 patřily ke škole polnosti napravo podél cesty z Kačerova do Uhřínova a les kolem usedlosti s č. popisným 86 (označeny jsou jako Katscher Schule). Škola i fara byla pod patronací tehdejšího majitele rychnovského panství knížete Kollowrata Liebsteinského. Ten v Kačerově vlastnil 30 jiter půdy (17,3 ha).

Učitelé

1754 - Adalbert Ungrad
1812-Josef Acksteiner (zemřel 1854 )
1852 - Franz Kaufman, vzal si dceru učitele Acksteinera Margarethu
1878 - Johann Alliger
1884 - Ignác Weiner
1891 - Wilhelm Pischel

Ve škole se narodili

1852 - Emilian Kaufmann (N), otec Franz, matka Margaretha Acksteiner
1855 - Ferdinand Kaufmann (N), rodiče stejní
1895 - Martha Pischel (N), otec Wilhelm, matka Anna Schubert
1879 - Johann Alliger (N), otec Johann Alliger, matka Theresia Schmied
1881 - Maria Alliger (N), rodiče stejní
1882 - Anna Alliger (N), rodiče stejní

Číslo popisné 74 (rekreační chalupa)

Stavení se stodolou v údolí Liberského potoka, asi 100 metrů od potoka ve stráni na pravém břehu po proudu. Patřil k němu zřejmě jen pruh orné půdy za obytnou budovou. V roce 1880 tam žila rodina Pischelů a manželé Neumannovi, celkem pět lidí, chovali jednu krávu.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1875 - Franz Neumann
1918 - Franz Neumann
1922 - Agnes Neumann

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

kolem r. 1856 - Ignatz Reinsch (vlastník polností)
1857 - Katharina Reinsch (Z)
1859 - Joseph Brauner (N), otec Lorenz, matka Josepha Sprinz
1863 - Franz Brauner (N), rodiče stejní
1865 - Anna Brauner (N), rodiče stejní
1868 - Josepha Brauner (N), rodiče stejní
1869 - Margaretha Ehspanner (Z)
1880 - Franz Neumann a Anna Sprinz (O)
kolem r. 1880 - rodina Pischelova
1881 - Franz Neumann (N), otec Franz, matka Anna Sprinz
1883 - Joseph Neumann (N), rodiče stejní

Číslo popisné 75 (rekreační chalupa)

Chalupa se stodolou na Zimní straně pod lesem. Patřila k ní louka a políčko v bezprostředním okolí. V roce 1880 tam bydlela pětičlenná rodina Rolletschků, chovali 2 krávy. Dnes jsou okolo chalupy využívané louky.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1858 - Josef a Katharina Rolletschek
1936 - František Karl Rolletschek, Ida Rolletschek, Otilie Rolletschek

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1834 - Franz Nefe (Z)
1855 - Franz Neffe (Z)
kolem r. 1856 - Barbara Nefe (vlastník polností)
1857 - Andreas Sagner a Barbara ? (O)
1858 - Franz Rolleczek (N), otec Joseph, matka Katharina Abel
1868 - Katharina Abel (Z)
1881 - Anton Feichtinger (Z)
1889 - Marie Rolezcek (N), otec Karl Rolezcek, matka Clara Tschöse
1893 - Clara Rolezcek, N), rodiče stejní
1897 - Katharina Rolletschek (N), rodiče stejní
1899 - Josef Rolletschek (N), rodiče stejní
1902 - Franz Carl Rolletschek (N), rodiče stejní

Číslo popisné 76 (nemovitost zanikla)

Stavení na Zimní straně u cesty směrem na Šajtavu v blízkosti křížení s dnešní modře značenou turistickou stezkou. Chalupa stála nedaleko Neffova (č. pop. 8) a Knopfova statku (č. pop. 9). Patřila k ní jen louka v bezprostředním okolí. V roce 1880 tam žila pětičlenná rodina Stumpfů, která měla jednu krávu. V roce 1910 tam bydlela tříčlenná rodina Bittnerů a 70letá Anna Weinmar. V chlévě měli krávu, kozu a 2 prasata. V roce 1856 nepatřily ke stavení žádné zemědělské pozemky, aby uživili zvířata, museli si půdu pronajímat

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1871 - Anton Stumpf
1903 - Adolf a Klara Finger
1905 - Johann a Anna Bittner
1934 - Jan Bittner

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1852 - Gertrude Ungrad (Z)
1852 - Anna Ungrad (Z)
Kolem r. 1856 - Joseph Ungrad (vlastník polností)
1858 - Theresia Ungrad (N), otec Joseph, matka Elisabeth Reichel
1860 - Anna Ungrad (Z)
1867 - Elisabeth Ungrad (Z)
1870 - Barbara Stumpf (Z)
1871 - Anton Stumpf (N), otec Anton, matka Anna Prause
1879 - Anton Stumpf (Z)
1879 - Joseph Ungrad (Z)
1881 - Marie Cvejn (Z)
1889 - Josef Rind (N), otec Josef Rind, matka Anna Dörner
kolem r. 1895 - Anna Stumpf, roz. Schaar
1898 - Marie Stumpf (N), otec Anton, matka Anna Sagner
1900 - Agnes Stumpf (N), rodiče stejní
kolem r. 1910 - Bittnerova rodina, Anna Weinmar

Číslo popisné 77 (nemovitost zanikla)

Stavení na Horní straně nedaleko cesty směrem na Šajtavu nedaleko statku č. popisné 18. Dnes je tam vzrostlý les. V roce 1880 tam žila třináctičlenná Bodenbergerova rodina a tříčlenná Pohlova rodina. Chovali jednu krávu. Zřejmě museli být zaměstnáni na některém ze statků nebo se věnovat řemeslu. V roce 1910 tam bydleli už jen manželé Pohlovi, chovali krávu a kozu.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1874 - Theresia Metzner
1921 - Franz Pohl
1930 - Marie Hampel, provd. Metzner
1936 - Marie Metzner, Emma Metzner (nezletilé děti)

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1849 - Anton Bedenberger (Z)
kolem r. 1856 - Anton Bodenberger (vlastník polností)
1857 - Adolf Bodenberger (N), otec Joseph, matka Caroline Pischel
1859 - Heinrich Bodenberg (N), rodiče stejní
1861 - Anna Bodenberg (N), otec Anton, matka Marianne Metzner
kolem r. 1860 - Katharina Bodenberger
1865 - Wenzel Feichtinger a Anna Bodenberger (O)
kolem r. 1871 - Anton Bodenberger a Marianna Metzner
1877 - Theresia Pohl (N), otec Franz, matka Theresia Metzner
kolem r. 1880 - Pohlova rodina
1881 - Vincenz Blümel (N), otec Vincenz Alois, matka Anna Bodenberger
kolem r. 1910 - manželé Pohlovi

Číslo popisné 78 (rekreační chalupa)

Chalupa v údolí Liberského potoka po proudu na pravém břehu. Patřila k němu jen okolní louka. V roce 1880 tam žila osmičlenná Sagnerova rodina, chovali jednu kozu. V roce 1910 už tam byli jen manželé Sagnerovi, měli tři kozy a prase.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1863 - Johann a Karoline Sagner
1900 - Rudolf Sagner, Anna Sagner
1913 - Josef a Anna Rind

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

Kolem r. 1856 - Wenzel (asi) Zeipek (vlastník polností)
1860 - Anna Pischel (N), otec Sebastian, matka Theresia Thin
1862 - Sebastian Pischel a Theresia Thin (O)
1862 - Joseph Pischel (N), otec Sebastian, matka Theresia Thin
kolem r. 1863 - Johann Sagner a Carolina Weinmar
1868 - Alexander Sagner (N), otec Johann, matka Caroline Weinmar
1869 - Magdalena Zeipelt (Z)
1871 - Joseph Sagner (N), otec Johann, matka Karoline Weinmar
1872 - Josef Zeidek (Z)
1885 - Heinrich Sagner (N), otec neznámý, matka Anna Sagner
1891 - Wilhelm Koucký (N), otec Wenzel, matka Anna Sagner
1902 - Anna Sagner (N), otec Rudolf, matka Anna Schmoranz
1904 - Rudolf Sagner (N), rodiče stejní
1905 - Hermine Schmoranz (N), otec Franz, matka Franziska Kiesslich
kolem r. 1910 - Rudolf a Anna Sagnerovi

Číslo popisné 79 (nemovitost zanikla)

Chalupa na Horní straně, u cesty na Šajtavu až na hranici katastrálního území Kačerov ve skupině č. popisných 71 a 72. V roce 1856 k ní nepatřily žádné pozemky. Dnes je tam vzrostlý les. V roce 1880 tam žila osmičlenná Jungova rodina, nevlastnila žádné hospodářské zvíře. V roce 1910 tam bydleli Seidlovi, chovali krávu a kozu. Půdu si zřejmě museli pronajímat.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1883 - Ferdinand Kunz
1884 - Pius Neffe
1889 - Johann a Anna Nentwich
1895 - Johann a Anna Bittner
1929 - Maria Neffe

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1843 - Katharina Kunz (Z)
Kolem r. 1856 - Anton Kunz
1861 - Anna Kunz (N), otec neznámý, matka Anna Kunz
1866 - Anton Kunz (Z)
kolem r. 1880 - Jungova rodina
1882 - Sebastian Pischel (N), otec Sebastian, matka Theresia Thin
1888 - Augustin Schindler (N), otec Josef, matka Augustina Tilgner
kolem r. 1910 - Adolf Seidl, Maria Seidl, Maria Seidl, Josef Grund

Číslo popisné 80 (nemovitost zanikla)

Chalupa na Zimní straně na jih od dnešní modře značené turistické cesty. Patřila k němu jen malá louka v okolí. Dnes je tam pastvina. V roce 1880 tam žili Neugebauerovi a Ehspannerovi, celkem 7 lidí. Neměli žádné zvířectvo. V roce 1910 tam bydlela tříčlenná rodina Neugebauerova, chovala 2 kozy a drůbež. 

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

Kolem r. 1840 - Anton Neugebauer (vlastník polností)
1852 - Anton Neugebauer
1895 - Anton a Anna Neugebauer
1932 - Antonín Neugebauer, Anna Neugebauer

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1855 - Anna Neugebauer (N), otec Anton, matka Marianna Tschöpe
1856 - Anton Neugebauer (Z)
1860 - Anton Jistel a Josepha Pischel(O)
1860 - Johann Neugebauer (N), otec Anton, matka Marianna Tschöpe
1865 - Anton Neugebauer (N), rodiče stejní
1870 - Marie Neugebauer (Z)
1871 - Anton Neugabauer a Franziska Ehspanner (O)
kolem r. 1893 - Anna Neugebauer
1896 - Anton Neugebauer (N), otec Anton, matka Anna Neugebauer
1901 - Franz Neugebauer (N), rodiče stejní

Číslo popisné 81 (nemovitost zanikla)

Velké stavení na Zimní straně těsně u dnešní modře značené turistické cesty, za křížením cest na Šajtavu. Patřila k němu jen malá louka v okolí. Dnes je tam pastvina. V roce 1880 tam žila devítičlenná rodina Driemerů a čtyřčlenná rodina Ehspannerů, celkem 13 lidí. Podle sčítání v roce 1880 neměli žádné zvířectvo. V roce 1910 tam žili starší manželé Beckovi, chovali 2 kozy a drůbež.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1876 - Franz a Theresia Driemer
1883 - Josef Sacher
1893 - Ottilie Neugebauer
1935 - Wendelín Neugebauer st.

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

kolem r. 1856 - Filip Remek (vlastník polností)
1856 - Philipe Remek a Anna Ehspanner (O)
1865 - Franziska Remek (N), otec Philipe, matka Anna Ehspanner
1868 - Maria Ehspanner (Z)
1872 - Ignatz Ehspanner (Z)
1873 - Theresia Ehspanner (N), otec Ignatz, matka Marianna Kafinke
1873 - Anton Driemer (N) otec Franz, matka Theresia Peikert
1877 - Eduard Driemer (N), otec Franz, matka Theresia Peikert
1880 - Theresia Driemer (N), rodiče stejní
1882 - Franz Driemer (N), rodiče stejní
kolem r. 1885 - Anna Langer
1886 - Anna Sacher (N), otec Joseph, matka Theresia Tchöpe
1892 - Josef Sacher (N), rodiče stejní
1896 - Vendelín Neugebauer (N), otec Vendelín, matka Ottilie Tchöpe
kolem r. 1910 - manželé Beckovi

Číslo popisné 82 (nemovitost zanikla)

Chalupa v údolí Liberského potoka v příkré stráni po proudu na pravé straně asi 100 metrů nad potokem, nad č. popisným 83. Hospodařil tam tzv. zahradník, tedy, že neměl polnosti, jen zahradu - louku či pastvinu kolem chalupy. Dnes je tam vzrostlý les. V roce 1880 tam žili tři lidé, chovali 2 kozy. V roce 1910 tam bydlela čtyřčlenná rodina Maderů, měli jen dvě kozy.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1880 - Leo a Anna Neumann
1883 - Johann Denke
1888 - Anna Patzelt
1889 - Josef Mader, Anna Mader
1923 - Franz a Theresia Kunz
1937 - Franz Kunz, Krystina Mader

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1846 - Ferdinand Pischel (N), otec Anton, matka Josefa Procházka
1851 - Josepha Pischel (N), rodiče stejní
1856 - Anton Pischel (Z)
1857 - Ignatz Pischel (N), otec neznámý, matka Josepha Pischel
1860 - Franz Prause (Z)
1861 - Franz Jistel (N), otec Anton, matka Josepha Pischel
1862 - Ignatz Ruffer a Elizabeth Procházka (O)
1870 - Augustin Jistel (N), otec Anton, matka Josepha Pischel
1871 - Theresia Pischel (Z)
1874 - Anton Jistel (Z)
kolem r. 1880 - Maderova rodina
1883 - Elisabetha Denke (Z)
1889 - Marie Neumann (N), otec Leo, matka Anna Neffe
1893 - Rudolf Mader (N), otec Josef, matka Anna Pischel
1896 - Christina Mader (N), rodiče stejní

Číslo popisné 83 (rekreační chalupa)

Chalupa v údolí Liberského potoka v příkré stráni po proudu na pravé straně asi 100 metrů nad potokem, pod č. popisným 82. Dnes je tam pastvina. V roce 1880 tam žili tři lidé, neměli žádné zvířectvo. V roce 1910 tam žili Neugebauerovi, Remkovi a devítiletý Franz Denke, celkem 8 lidí. Měli 2 kozy a drůbež. Tehdy už vlastnili pozemek kolem chalupy.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1883 - Josef a Christine Neugebauer
1924 - Anna Neugebauer
1941 - Franz Denke

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1853 - Josepha Reinsch (N), otec Josef
kolem r. 1856 - Joseph Reinsch (vlastník polností)
1862 - Anna Reinsch (Z)
1869 - Carl Neffe (N), otec Anton, matka Maria Reinsch
1870 - Franz Riesner a Anna Reinsch (O)
1872 - Anton Neffe a Maria Reinsch (O)
1874 - Franz Neffe (N), otec Anton, matka Maria Reinsch
1876 - Franz Nentwich (Z)
1877 - Franz Prause a Anna Reinsch (O)
1878 - Benedikt Urban (N), otec Benedikt, matka Maria Pohl
kolem r. 1880 - Anna Zimmer
1882 - Joseph Neugebauer (N), otec Joseph, matka Christina Dörner
1885 - Franz Carl Neugebauer (N), rodiče stejní
kolem r. 1910 - Josef Remek a Theresia Neugebauer
kolem r. 1910 - Franz Denke

Číslo popisné 84 (rekreační chalupa)

Chalupa v údolí Liberského potoka po proudu na pravé straně v příkré stráni. Zřejmě k ní patřil jen pozemek okolo chlupy, tzv. zahrada. Dnes je tam vzrostlý les. V roce 1880 tam žila osmičlenná Neugebauerova rodina, neměli žádné domácí zvířectvo. V roce 1910 tam bydlelo pět lidí, měli dvě kozy a slepice.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1883 - Anton Neugebauer
1886 - Julius a Christine Biedermann
1905 - Josef a Maria Pischel

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1853 - Anna Neugebauer (N), otec Anton, matka Marianna ?
kolem r. 1856 - Anton Neugebauer (vlastník polností)
1862 - Joseph Hartman (N), otec Joseph, matka Marianna Neugebauer
1865 - Anna Hartmann (N), rodiče stejní
1864 - Johann Hartmann (N), rodiče stejní
1866- Josepha (N), otec neznámý, matka Josepha Neugebauer
1865 - Marie Hartmann (Z)
1867 - Joseph Hartmann a Anna Ehspanner (O)
1869 - Eduard Riesner a Josepha Neugebauer (O)
1870 - Joseph Neugebauer a Christina Dörner (O)
1871 - Anna Neugebauer (N), otec Joseph, matka Christina Dörner
1873 - Joseph Kunz (Z)
1875 - Anton Neugebauer (N), otec Anton, matka Theresia Biedermann
kolem r. 1877 - Anna Neugebauer
1879 - Marie Neugebauer (N), otec Anton, matka Theresia Biedermann
1884 - Anton Neugebauer (Z)
1885 - Heinrich Neugebauer (N), otec Anton, matka Theresia Biedermann
kolem r. 1899 - Theresia Neugebauer

Obr. 16 - Kačerovská hospoda s č. pop. 85, v popředí je část budovy s č. pop. 63

Číslo popisné 85 (rekreační chata na půdorysu)

Bývalá hospoda u silnice procházející Kačerovem, ve směru na Kunčinu Ves po pravé straně. Patřil k ní zřejmě jen pozemek pod cestou. V roce 1880 tam žili Jungovi a Šedovi, celkem 9 lidí. Měli jednu krávu a kozu. V roce 1910 tam žila šestičlenná Rolletschkova rodina, dále Theresia Jablonsky a 75letá Barbora Kreisel. Chovali 3 krávy, kozu a prase.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1874 - Ephreim Jung
1890 - Josef Jung
1897 - Eduard Reinisch
1930 - Josef Rolletschek

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1863 - Wilhelm Fischl (N), otec Leopold, matka Anna Weisband
1865 - Heinrich Fischel (N), rodiče stejní
1873 - Marie Jung (N), otec Johann, matka Magdalena Welzel
1875 - Ernest Jung (N), rodiče stejní
kolem r. 1880 - Marie a Franz Šeda
1882 - Anton Jung (N), otec Anton, matka Anna Michaletz
1884 - Rudolf Jung (N), rodiče stejní
1885 - Emil Jung (N), rodiče stejní
1887 - Ida Jung (N), rodiče stejní
kolem r- 1889 - Eduard Reinisch
1890 - Johann Jung (N), otec Anton, matka Anna Michaletz
1893 - Josef Jung (N), otec Josef, matka Marie Rolletschek
1895 - Franz Jung (N), otec Josef, matka Wilhelmine Jehlitschka
1896 - Emil Neugebauer (N), otec Franz Neugebauer, matka Christina Rolletschek
1908 - Marie Rolletschek (N), otec Johann, matka Marie Jablonský
kolem r. 1910 - Theresia Jablonsky, Barbora Kreisel

Obr. 17 - Stavení č. pop. 86

Číslo popisné 86 (rekreační chalupa)

Osamělé stavení nad silnici vedoucí z Kačerova do Uhřínova s navazující hospodářskou budovou, která se nedochovala. Ke stavení patřily pozemky v okolí. V roce 1880 tam žila pětičlenná Grussova rodina. Chovali jednu kozu. V roce 1910 tam bydleli tři lidé, chovali tři kozy.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1880 - Josef Rolletschek
1886 - August Gruss
1889 - Franz Gruss
1902 - Anna Rolletschek
1930 - Mathilda Neugebauer
1932 - František Neugebauer
1935 - MUDr. Josef Brož
1940 - firma Wilhelm Gröger, tkalcovna lněného a bavlněného zboží z Rokytnice v Orlických horách
1949 - MUDr. Josef Brož - vráceno
1951 - konfiskováno

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1880 - Marianne Rohr (Z)
1888 - Franz Gruss (N), otec Franz, matka Wilhelmine Obst
1890 - Josef Gruss (N), rodiče stejní
kolem r. 1910 - Josef Gruss, Wilhelmine Ungrad, Christine Schmidt

Číslo popisné 87 (rekreační chalupa)

Bývalá kovárna z roku 1895 situovaná u silnice procházející Kačerovem, naproti bývalé hospodě č. pop. 85. V roce 1910 tam žil Vincenz Dittrich s manželkou Emilií a dcerou Annou a devítiletým Rudolfem Feichtingerem. Z domácího zvířectva měli dvě kozy a drůbež.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1895 - Franz Rolletschek
1909 - Anna Rolletschek
1910 - Vincenz Dittrich

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1901 - Josef Rolletschek (N) otec neznámý, matka Anna Rolletschek
kolem r. 1910 - Vincenz Dittrich a Emilia Feichtinger

Číslo popisné 88 (rekreační chalupa)

Dům na křižovatce silnic do Uhřínova a na Šajtavu nazývaný "Doktorhaus" z roku 1899. Vystavěla ho obec a před rokem 1938 tam sídlil obecní lékař. Dnes je objekt známý jako "lovecká chata". Při sčítání v roce 1910 je záznam, že stavení bylo neobydlené.

Číslo popisné 89 (rekreační chata na půdorysu)

Stavení původně patřilo k č. popisnému 35, ale pak změnilo vlastníka a dostalo pravděpodobně v roce 1912 nové číslo popisné.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

1878 - Robert a Gertrude Obst
1891 - Franz a Theresia Leder
1895 - Wenzel Schröfel a Josefa Wanitschke
1905 - Bernhard a Mathilde Schröfel
1939 - Wilibald Kunz
1912 - Franz Seidel
1916 - Bernhard Schröfel

V domě se také narodili (N), vzali se (O), žili (kolem r.) nebo zemřeli (Z)

1767- Lorenz Ehspanner (N), vzal si Katharinu Neffe
1797 - Anton Ehspanner N), vzal si Mariannu Schröfel, děti-Franziska Finger, Anton Ehspanner
1886 - Rosa Obst (N), otec Robert, matka Gertrude Michel
1884 - Rudolf Obst (N), rodiče stejní
1898 - Emil Leder (N), otec Franz, matka Theresia Wanitschke
1907 - Anna Reinsch (N), otec Johann, matka Anna Seidel
1910 - Maria Schröfel (N), otec Bernhard, matka Mathilde Hofereiter
kolem r. 1910 - Seidelova rodina

Číslo popisné 90 (rekreační chalupa)

Stavení původně patřilo k usedlosti s č. popisným 58, ale v roce 1919 byla z usedlosti vyjmuta chalupa a pozemky ve stráni od chalupy k polní cestě vedoucí údolím. Novým vlastníkem se stal nezletilý Ernest Nentwich.

Majitelé nemovitosti po roce 1840 (příp. potomci s dědičnými nároky)

do r. 1919 viz č. pop. 58
1919 - Ernest Nentwich (narodil se v roce 1903)

Je možné, že jsem některá jména přečetl nesprávně, jsem připraven je opravit, případně některé údaje doplnit a zpřesnit na základě dalšího studia historických podkladů.

Děkuji Marii Satrapové za poskytnutí dobových fotografií. 

Vladimír Bílek